Investors & Media
News
1 Aug. 2013

קמהדע מפרסמת את תוצאות הרבעון השני של 2013: הרווח הנקי 1 מיליון דולר, 4 מיליון דולר EBITDA