Investors & Media
News
3 Aug. 2016

קמהדע מדווחת על תוצאות רבעון שני ומחצית ראשונה של שנת 2016- דיווח

לדוח המלא לחץ כאן

נס ציונה, ישראל (2 באוגוסט, 2016) – קמהדע בע"מ (NASDAQ and TASE: KMD;), חברת תרופות המפתחת, מייצרת, משווקת ומוכרת תרופות ייחודיות להצלת חיים, באמצעות טכנולוגיה ייחודית לטיהור והפרדת חלבונים, המתמקדת בתרופות יתום, מודיעה על תוצאותיה הכספיות לשלושה ושישה חודשים המסתיימים בתאריך 30 ביוני, 2016.

"אנחנו שבעי רצון מהתוצאות הכספיות וההישגים שלנו עד כה במהלך שנת 2016" אמר עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע. "הגידול בשיעור 20% בהכנסות הכוללות במחצית הראשונה של שנת 2016 בהשוואה למחצית הראשונה של שנת 2015 נבע בעיקר מגידול בשיעור של 46% במכירות המגזר התעשייתי. כמו כן, מספר החולים בארה"ב המטופלים בגלסיה ממשיך לעלות בחוזקה באמצעות שיתוף פעולה עם שייר ולכן אנחנו סמוכים ובטוחים ביכולותינו לעמוד בתחזית ההכנסות שלנו לשנת 2016 בטווח בין 75-80 מיליון דולר , כמו גם בתחזית ההכנסות לשנת 2017 העומדת על 100 מיליון דולר. הגידול בהכנסות והרווחיות המשופרת שלנו, כפי שמשתקף בשיפור ברווח הגולמי שלנו וב- EBITD; המתואם החיובי שלנו, מחזק את התוכנית שלנו להיות מאוזנים בשנת 2017."

דגשים פיננסיים לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני, 2016:

 • הכנסות כוללות של 19.1 מיליון דולר בהשוואה ל- 19.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2015;
 • רווח גולמי של 5.6 מיליון דולר בהשוואה ל- 3.6 מיליון דולר ברבעון השני אשתקד;
 • שיעור הרווח הגולמי עלה ל- 30% בהשוואה ל- 19% בתקופה המקבילה של 2015;
 • הפסד של 1.6 מיליון דולר, או 0.04 דולר למניה בהשוואה להפסד של 2.3 מיליון דולר, או 0.06 דולר למניה, בתקופה המקבילה של 2015.

דגשים פיננסיים לשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני, 2016:

 • הכנסות כוללות של 33.9 מיליון דולר בהשוואה ל- 28.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה של 2015, גידול בשיעור של 20%;
 • הכנסות המגזר התעשייתי הסתכמו ל-23.2 מיליון דולר בהשוואה ל- 15.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 46%;
 • רווח גולמי של 10.4 מיליון דולר בהשוואה ל- 4.0 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד;
 • שיעור הרווח הגולמי עלה ל- 31% בהשוואה ל- 14% בתקופה המקבילה של 2015;
 • הפסד מתואם של 3.2 מיליון דולר, או 0.11 דולר למניה, בהשוואה להפסד מתואם של 6.6 מיליון דולר, או 0.21 דולר למניה, בתקופה המקבילה של 2015.

דגשים מאירועים שקרו לאחרונה:

 • קבלת תשלום אבן דרך מ- Chiesi Farmaceutici S.p.;כתוצאה מהגשת בקשה לאישור שיווק (M) לסוכנות התרופות האירופית EM; עבור מוצר ה- AAT שלנו הניתן באינהלציה לטיפול בחולים במחלת החסר הגנטי של אלפא-1 אנטיטריפסין (AATD). Chiesi Farmaceutici S.p.; היא שותפה בלעדית לשיווק והפצה של ה- AAT שלנו הניתן באינהלציה לטיפול ב- AATD באירופה.
 • קבלת תשלום אבן דרך מבקסלטה (כיום חלק משייר) כתוצאה מעמידה באבן דרך בתחום המכירות של הגלסיה, מוצר ה- AATבעירוי.
 • ה- FD; אישר את הרחבת ההתוויה של הגלסיה, מוצר ה- AATבעירוי של החברה, ובכך הופך מוצר הגלסיה למוצר ה- AAT הראשון הניתן למבוגרים החולים ב- AATD, המאפשר עירוי עצמי בבית החולה לאחר הדרכה מתאימה.
 • הכרזה על שיתוף פעולה עם חברתmyTommorrows להענקת גישה מוקדמת באירופה לגלסיה לטיפול במחלת השתל נגד מאחסן (GvHD) בחולים שלא הגיבו לטיפול בסטרואידים.
 • מינוי של דוקטור נווה טוב לסמנכ"ל פיתוח קליני ומנהל רפואי בתחום מחלות ריאה, תחומים בהם יוביל את פעילויות הפיתוח הקליני בקמהדע.

"הרחבת ההתוויה לגלסיה המאפשרת עירוי עצמי בבית היוותה אבן דרך משמעותית לקמהדע אשר אנחנו מאמינים כי תתרום באופן משמעותי לצמיחה עתידית" אמר עמיר לונדון. " לאחרונה קיבלנו מ- EM; את רשימת השאלות של היום ה- 120 בקשר ל- M שהגישה החברה למוצר ה- AAT באינהלציה ואנו מצפים להגיש את המענה המלא בתחילת שנת 2017. אנו מעריכים שהחלטה רגולטורית בנוגע להגשה שביצענו תתקבל באמצע שנת 2017. לאחרונה יזמנו דיונים עם ה- FD; וקיבלנו תגובות ראשונות לגבי המסלול הרגולטורי בנוגע למוצר ה-AAT באינהלציה בארצות הברית. אנחנו נדווח על תוצאות הדיונים ברגע שיסתיימו".

תוצאות כספיות רבעון שני 2016 בהשוואה לרבעון שני 2015

סך הכנסות לרבעון השני של 2016 הסתכמו ב- 19.1 מיליון דולר, לעומת 19.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2015. ההכנסות מהמגזר התעשייתי הסתכמו ב- 12.1 מיליון דולר בהשוואה ל- 12.7 מיליון דולר ברבעון השני אשתקד. היות וההכנסות של הרבעון השני של 2015 כללו הכנסות שנבעו מעיכוב ברבעון הראשון של 2015, אזי השוואה של הכנסות לתקופה של שישה חודשים מייצגת בצורה טובה יותר את הגידול במגזר. ההכנסות ממגזר ההפצה הסתכמו ב- 7.0 מיליון דולר בהשוואה ל- 6.5 מיליון דולר ברבעון השני אשתקד.

הרווח הגולמי לרבעון השני של 2016 צמח ל- 5.6 מיליון דולר לעומת 3.6 מיליון דולר ברבעון השני של 2015. שיעור הרווח הגולמי גדל ל- 30% מ- 19% ברבעון השני של 2015.

הוצאות המחקר והפיתוח ברבעון הראשון של 2016 היו 3.5 מיליון דולר, לעומת 3.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2015. הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ברבעון השני של 2016 הסתכמו ל-2.7 מיליון דולר ונותרו ללא שינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של 2016, החברה דיווחה על הפסד תפעולי בסך של 0.6 מיליון דולר לעומת הפסד תפעולי של 2.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2015. החברה דיווחה על הפסד של 1.6 מיליון דולר ברבעון השני של 2016 או 0.04 דולר למניה, בהשוואה להפסד של 2.3 מיליון דולר או 0.06 דולר למניה לאותה תקופה אשתקד.

ה- EBITD; המתואם לרבעון השני של 2016 הסתכם ב- 0.6 מיליון דולר לעומת הפסד של 1.1 מיליון דולר עבור הרבעון המקביל ב- 2015. ההפסד המתואם לרבעון השני של 2016 היה 1.3 מיליון דולר, בהשוואה להפסד המתואם בסך 1.8 מיליון דולר לאותה תקופה אשתקד.

תוצאות כספיות למחצית הראשונה של 2016 בהשוואה למחצית הראשונה של 2015

סך הכנסות למחצית הראשונה של 2016 הסתכמו ב- 33.9 מיליון דולר, לעומת 28.2 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. ההכנסות מהמגזר התעשייתי הסתכמו ב- 23.2 מיליון דולר בהשוואה ל- 15.9 מיליון דולר לתקופה מקבילה אשתקד. ההכנסות ממגזר ההפצה הסתכמו ב- 10.6 מיליון דולר בהשוואה ל- 12.3 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי למחצית השנייה של 2016 צמח ל- 10.4 מיליון דולר לעומת 4.0 מיליון דולר במחצית השנייה של 2015. שיעור הרווח הגולמי גדל ל- 31% מ- 14% במחצית השנייה של 2015.

הוצאות המחקר והפיתוח במחצית הראשונה של 2016 היו 7.6 מיליון דולר, לעומת 7.1 מיליון דולר במחצית השנייה של 2015. הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות במחצית השנייה של 2016 הסתכמו ל-5.4 מיליון דולר לעומת 5.2 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. במחצית השנייה של 2016, החברה דיווחה על הפסד תפעולי בסך של 2.6 מיליון דולר לעומת הפסד תפעולי של 8.2 מיליון דולר במחצית השנייה של 2015. החברה דיווחה על הפסד של 3.9 מיליון דולר במחצית השנייה של 2016 או 0.11 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה להפסד של 7.6 מיליון דולר או 0.21 דולר למניה בדילול מלא לאותה תקופה אשתקד.

ה- EBITD; המתואם למחצית השנייה של 2016 הסתכם בהפסד של 0.2 מיליון דולר לעומת הפסד של 5.6 מיליון דולר עבור המחצית המקבילה ב- 2015. ההפסד המתואם למחצית השנייה של 2016 היה 3.2 מיליון דולר, בהשוואה להפסד המתואם בסך 6.6 מיליון דולר לאותה תקופה אשתקד.

עיקרי המאזן

נכון ליום 30 ביוני, 2016, לחברה יתרות מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר בסך של כ-29.5 מיליון דולר, לעומת כ-28.3 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2015. מהלך המחצית הראשונה של 2016, החברה ייצרה 1.0 מיליון דולר מפעילות שוטפת, הוציאה 1.5 מיליון דולר להשקעות ברכוש קבוע וייצרה 1.6 מיליון דולר מפעילות מימון, בעיקר הלוואות למימון השקעה ברכוש קבוע. במהלך הרבעון השני של 2016, החברה הוציאה 6.5 מיליון דולר לפעילותה השוטפת בעיקר כתוצאה מעיתוי של תשלומים לספקים וגבייה מלקוחות.

תחזית הכנסות לשנת 2016

לשנה המסתיימת בתאריך 31 בדצמבר 2016, החברה ממשיכה לצפות להכנסות כוללות בטווח שבין 75 מיליון דולר לבין 80 מיליון דולר.

פרטי שיחת הועידה

הנהלת קמהדע תקיים שיחת ועידה על מנת לדון בתוצאות ולענות לשאלות המשקיעים, היום בשעה 15:30 שעון ישראל. להאזנה אנא חייגו 888-427-9415 (חיוג חינם בתוך ארה"ב) או במספר: 719-325-2468 (לחיוג מחוץ לארה"ב) והקלדת הקוד: 7415234.

האזנה חוזרת לשיחת הועידה תהיה זמינה שעתיים לאחר סיום השיחה ועד ל-16 באוגוסט 2016 בחיוג למספר: 877-870-5176 (חיוג חינם בתוך ארה"ב) או במספר: 858-384-5517 (לחיוג מחוץ לארה"ב) והקלדת הקוד: 7415234. בנוסף, תהיה הקלטת השיחה זמינה במשך 90 ימים באתר החברה: www.kamada.com.

אודות קמהדע

קמהדע בע"מ עושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, מוגנת פטנט, לטיהור והפרדת חלבונים, ומתמקדת בתרופות יתום. לחברה תיק מוצרים מסחריים ומוצרי הדור הבא שכבר נמצאים בצנרת בשלבים מתקדמים. החברה משתמשת בטכנולוגיה הייחודית שלה ובפלטפורמת הידע שלה לטיהור והפרדת חלבונים מפלסמה אנושית על מנת לייצר Alpha-1 Antitrypsin (AAT) בצורה נוזלית המטוהרת באיכות גבוהה, ולהפיק חלבונים אחרים (אימונוגלובולינים) מפלסמה. AAT הוא חלבון המופק מפלסמה אנושית עם תפקידים טיפוליים ידועים וכאלה שהתגלו לאחרונה ונמצאו כמגנים על המערכת החיסונית כאנטי דלקתיים וכמגנים על הרקמות. למוצר יש גם מאפיינים אנטי מיקרוביאליים. מוצר הדגל של החברה הוא ®Glassia, מוצר ה- AAT הראשון והיחיד הנוזלי, מוכן לשימוש תוך ורידי המופק מפלסמה, שאושר על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FD;). קמהדע משווקת את Glassia בארה"ב באמצעות שותפות אסטרטגית עם חברת בקסלטה הבינלאומית (לשעבר בקסטר וכעת חלק מתאגיד שייר). בנוסף ל-Glassia, יש לקמהדע קו מוצרים של שבעה מוצרים פרמצבטיים נוספים הניתנים בעירוי או בהזרקה, שמשווקים באמצעות מפיצים בלמעלה מ-15 מדינות, ביניהן: ישראל, רוסיה, ברזיל, הודו ומדינות אחרות באמריקה הלטינית ואסיה. לקמהדע יש חמישה מוצרים המופקים מחלבון פלסמה הנמצאים בניסויים קליניים בשלבים מתקדמים, הכוללים ניסוי באינהלציה של AAT לטיפול במחסור ב-AAT עבורו הוגשה בקשת אישור שיווק (M) לרשות האירופאית לאחר שסיים את השלב המרכזי בניסויים הקליניים, שלב 2/3 באירופה, ונמצא בשלב 2 של ניסויים קליניים בארה"ב וכן טיפול ב- AAT בעירוי לטיפול בסוכרת סוג – 1, לטיפול ב- GVHD ולמניעת דחיה של השתלות ריאה. בנוסף קמהדע ממנפת את המומחיות שלה והנוכחות שלה בשוק תרופות החלבון המופקות מפלסמה על ידי הפצת 10 מוצרים משלימים בישראל המיוצרים על ידי צדדים שלישיים.

מידע צופה פני עתיד

הודעה זו כוללת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו הן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 והן בסעיף A27 של ה-US Securities Act of 1933, כפי שתוקן, וסעיף E21 של ה-US Securities Exchange Act of 1934, כפי שתוקן וה-Safe Harbor Provisions of the .U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

מידע צופה פני עתיד הינו מידע שאינו מבוסס על עובדות היסטוריות, כגון הצהרות המתייחסות להנחות ותוצאות הקשורות לתוצאות כספיות צפויות, תוצאות מסחריות, ניסויים קליניים, מועדיהם ותוצאותיהם, קבלת אישורי ה- EM; וה- FD; האמריקאי והישגים בתחום הקניין רוחני. מידע צופה פני עתיד מבוסס על המידע העדכני והאמונות והציפיות הנוכחיות של קמהדע המתייחסות לאירועים אפשריים בעתיד וכפוף לסיכון, הנחות ואי ודאויות. תוצאות בפועל ועיתוי אירועים יכולים להשתנות באופן מהותי מהמובא במסגרת מידע צופה פני עתיד זה, כתוצאה מגורמים שונים הכוללים, אך לא מוגבלים, לתוצאות בלתי צפויות בניסויים קליניים, עיכובים או הפסקה בהליכי האישור של ה- FD; האמריקאי או ה-EM;, תחרות נוספת בשוק ה-AAT או עיכובים רגולטורים נוספים. המידע צופה פני עתיד המובא במסמך זה מתייחס רק לתאריך הודעה זו וקמהדע אינה מתחייבת לבצע עדכון פומבי של מידע זה כדי לשקף אירועים או נסיבות שאירעו במועד מאוחר, למעט כפי שנדרש בחוק.

אינפורמציה נוספת זמינה באתר קמהדע: www.kamada.com

אנשי קשר:

ערן גבאי
סמנכ"ל ומנהל תקשורת עסקית
גלברט-כהנא קשרי משקיעים
054-2467378

גיל עפרון
משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים
קמהדע בע"מ