Investors & Media
News
17 Aug. 2022

קמהדע מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון השני והמחצית הראשונה של שנת 2022; גידול משמעותי צפוי במחצית השנייה של שנת 2022 ממגוון אפיקי הצמיחה של החברה; החברה מאשררת את תחזית ההכנסות והרווחיות לשנת 2022

 • סך ההכנסות לרבעון השני של שנת 2022 הסתכמו ב-23.6 מיליון דולר; במחצית הראשונה של השנה ההכנסות הסתכמו ב 51.7 מיליון דולר, גידול של 5% מול התקופה המקבילה אשתקד.
 • ה-EBITDA המתואם למחצית הראשונה של השנה הסתכם ב- 4.6 מיליון דולר; בנטרול ההפסד הנובע משביתת העובדים ה-EBITDA המתואם היה מסתכם ב-8.0 מיליון דולר, המייצג אחוז EBITDA מתואם של 15% למחצית הראשונה של השנה
 • תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 16.4 מיליון דולר במהלך המחצית הראשונה של השנה הוביל לגידול ביתרת המזומן של החברה ל-29.9 מיליון דולר נכון ליום 30 ביוני 2022.
 • ההתקדמות במהלך שנת 2022 מייצגת את המשך התהליך האסטרטגי של החברה והפיכתה לחברה מסחרית ורטיקאלית עם מספר מנועי צמיחה.
 • צמיחה משמעותית של מכירות ורווחיות צפויה במחצית השנייה של שנת 2022 התומכת באשרור תחזית ההכנסות לשנת הכספים 2022, אשר צפויות לנוע בין 125 מיליון דולר ל-135 מיליון דולר, מייצגת גידול של 20% עד 30% לעומת 2021; שיעור ה-EBITDA המתואם לשנת 2022 צפוי לעמוד על 12%-15%, גידול של יותר מפי 2.5 יחסית ל EBITDA המתואם של שנת 2021.

רחובות, ישראל והובוקן, ניו-ג'רסי – 17 באוגוסט, 2022 – קמהדע בע"מ (NASDAQ and TASE: KMDA), חברה ביופארמצבטית ורטיקאלית בינלאומית המתמקדת במוצרי פלסמה ייחודיים, הודיעה היום על תוצאותיה הכספיות לשלושת וששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2022.

"אנחנו ממשיכים להיות מעודדים מאוד  מהביצועים העסקיים שלנו במהלך 2022, ומאמינים כי הם מייצגים את יכולתנו לעבור במהירות מהתלות שהייתה לנו בעבר  במכירות GLASSIA® לטקדה למצבנו הנוכחי כחברה מסחרית ורטיקאלית, מובילה בינלאומית בתחום מוצרי הפלסמה הייחודיים," אמר עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע. " ארבעת תכשירי הנוגדנים מאושרי FDA שרכשנו לאחרונה הכוללים את: CYTOGM®, HEPAGAM B®, VARIZIG® ו-WINRHO®SDF ממשיכים לצבור תאוצה בשוק האמריקאי ובשווקים בינלאומיים אחרים והם הניבו מכירות גבוהות ורווחיות גולמית של יותר מ-50% בחצי השנה הראשונה של שנת 2022. אנחנו ממוקדים בקידום מכירות מוצרים אלו באמצעות הפעילות השיווקית שלנו בארה"ב, ומעריכים כי פעולות אלו יישאו פרי החל מהמחצית השנייה של שנת 2022. אנחנו צופים גידול משמעותי במכירות מוצרים אלו גם מחוץ לארה"ב במהלך המחצית השנייה של שנת 2022, אשר צפויה לכלול כמחצית מההכנסות הצפויות מהסכם האספקה הבינלאומי עליו דיווחנו לאחרונה, בסך כולל צפוי של 11.4 מיליון דולר למוצר VARIZIG®."

"על בסיס הציפיה  שלנו לצמיחה משמעותית של המכירות והרווחיות במחצית השנייה של השנה אנחנו מאשרים את התחזית השנתית שלנו המייצגת גידול של 20% עד 30% לעומת מכירות שנת 2021 וגידול של יותר מפי 2.5 יחסית ל EBITDA המתואם של שנת 2021. התחזית שלנו למחצית השנייה החזקה יותר משמעותית נובעת ממספר גורמים הכוללים ציפיה להמשך צמיחה של פרוטופליו הנוגדנים החדשים שלנו לרבות  המכירות תחת הסכם האספקה החדש של VARIZIG, וכן ציפייה לגידול במכירות KEDRAB® לקדריון כתמיכה בהמשך מגמת גידול מכירות המוצר בשוק במהלך שנת 2022. בנוסף, ההכנסות במהלך המחצית השנייה של השנה יכללו שני רבעונים מלאים של תמלוגים ממכירות GLASSIA, בהשוואה לארבעה חודשים בלבד במהלך המחצית הראשונה של השנה. הרווחיות במחצית השנייה של השנה תמשיך להיות מושפעת בעיקר על ידי הרווחיות של המוצרים החדשים  ושל מכירות KEDRAB, אשר כולם הינם מוצרים בעלי אחוז רווחיות גולמית של מעל 50%, והכנסות התמלוגים ממכירות GLASSIA המהוות  רווח גולמי מלא. בנוסף, לשביתת העובדים שהסתיימה לאחרונה תהיה השפעה מצומצמת על תוצאות המחצית השנייה של השנה בהשוואה להשפעתה במחצית הראשונה," המשיך מר לונדון.

"לסיום, אנו ממשיכים לחזות  צמיחה בשיעור דו-ספרתי בשנים הבאות, גם מעבר ל 2022. צפי צמיחה זו נובע מהמשך הגידול במכירות מוצרי הנוגדנים שלנו, , פעילות איסוף הפלסמה שלנו, ההכנסות מתמלוגים בגין מכירות GLASSIA, וההשקה הצפויה של פורטפוליו 11 מוצרי הביוסימילר שיופצו על ידינו בשוק הישראלי. בנוסף, אנחנו ממשיכים לקדם את המחקר הקליני פיבוטלי שלב 3 של AAT באינהלציה, על ידי פתיחת אתרים קליניים נוספים וגיוס חולים למחקר," סיכם מר לונדון.

לחץ כאן לקבלת הדוחות המלאים

דגשים פיננסיים לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2022

 • ההכנסות הכוללות הסתכמו ב-23.6 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2022, קיטון של 3% לעומת 24.2 מיליון דולר שדווחו ברבעון השני של שנת 2021. ההכנסות במהלך הרבעון השני של שנת 2022 כללו מכירות משמעותיות שנבעו מהפורטפוליו החדש של ארבעת תכשירי הנוגדנים המסחריים מאושרי ה-FDA שנרכשו לאחרונה, ואשר הציגו גידול משמעותי בהשוואה לשנה קודמת ולעומת הרבעון הראשון של שנת 2022. ההכנסות ברבעון השני כללו 3.7 מיליון דולר של הכנסות מתמלוגים בגין מכירות GLASSIA על ידי טקדה, ואשר הינם בהתאם לציפיות החברה. חלק ממכירות המוצרים המיוצרים במפעל הייצור של החברה בישראל נדחו מהרבעון השני למחצית השנייה של השנה בעקבות שביתת העובדים שהסתיימה באמצע יולי.
 • הרווח הגולמי ושיעור הרווח הגולמי היו 7.2 מיליון דולר ו-31%, בהתאמה, ברבעון השני של שנת 2022, בהשוואה ל 9.1 מיליון דולר ו-37%, בהתאמה, אשר דווחו ברבעון השני של שנת 2021. הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2022 הושפע מהפסד של 3.3 מיליון דולר הנובע משביתת העובדים שהסתיימה לאחרונה. בשל העובדה שהשביתה הסתיימה במהלך יולי 2022, חלק נוסף מההפסד יוכר במהלך הרבעון השלישי. עלות המכר במגזר התעשייתי ברבעון השני של שנת 2022 כללה 1.4 מיליון דולר הוצאות פחת בגין נכסים בלתי מוחשיים, אשר התהוו בעקבות הרכישה של הפורטפוליו של ארבעת תכשירי הנוגדנים המסחריים מאושרי ה-FDA. הרווח הגולמי והרווחיות הגולמית ללא הפחת בגין הנכסים הבלתי מוחשיים הללו וההפסד שנבע בגין השביתה היו עומדים על 11.9 מיליון דולר ו-51%, בהתאמה, אשר היו מייצגים גידול משמעותי לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 • עלויות תפעוליות, הכוללות מחקר ופיתוח, עלויות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות והוצאות אחרות, הסתכמו ב-9.5 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2022, בהשוואה ל 8.0 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2021. גידול זה נובע מגידול בהוצאות המכירה והשיווק הנובעות מההפצה והפעילות המסחרית הקשורה עם הפורטפוליו של ארבעת המוצרים המסחריים, מאושרי ה-FDA, אשר נרכשו לאחרונה. הוצאות שיווק ומכירה לרבעון כוללות 0.4 מיליון דולר הוצאות פחת בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר התהוו בעקבות הרכישה של ארבעת המוצרים החדשים.
 • הוצאות מימון נטו, לרבעון השני של שנת 2022 עמדו על סך של 1.9 מיליון דולר המיוחסות לשערוך גובה ההתחייבות הנידחת והתחייבויות ארוכות טווח אחרות אשר נבעו מהרכישה של הפורטפוליו של ארבעת המוצרים המסחריים מאושרי ה-FDA. למידע נוסף לגבי התחייבויות אלו אנא פנו לביאור 5 בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021 הכלולים בדוח השנתי של החברה לשנת 2021, במסמך ה-20F מתאריך 15 במרץ 2022, אשר הוגש לרשות לני"ע האמריקאית.
 • ההפסד הנקי ברבעון השני של 2022 היה 3.9 מיליון דולר, או (0.09) דולר למניה, בהשוואה לרווח נקי של 0.9 מיליון דולר, או 0.02 דולר למניה ברבעון השני של שנת 2021. בנטרול ההפסד הנובע מהשביתה, הפחת על הנכסים הבלתי מוחשיים שנבעו מהרכישה האחרונה והוצאות המימון המתייחסות לשערוך ההתחייבות המותנית והתחייבויות ארוכות טווח אחרות, ברבעון השני של השנה הייתה החברה מדווחת , על רווח נקי של 3 מיליון דולר או 0.07 דולר למניה.
 • ה-EBITDA המתואם, כמפורט בטבלאות מטה, עמד על 1.3 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2022, לעומת 2.4 מיליון ברבעון השני של שנת 2021. ה-EBITDA המתואם בנטרול ההפסד הנובע מהשביתה היה עומד על 4.7 מיליון דולר, אשר היה מייצג 20% מהכנסות הכוללות.
 • תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם ל-10.9 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2022, בהשוואה לתזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת של 3.3 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2021.

דגשים פיננסיים לששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2022

 • ההכנסות הכוללות בששת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכמו ב-7 מיליון דולר, גידול של 5% לעומת 49.1 מיליון דולר שדווחו בששת החודשים הראשונים של שנת 2021.
 • הרווח הגולמי ושיעור הרווח הגולמי במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה היו 18.5 מיליון דולר ו-36%, בהתאמה, בהשוואה ל-18 מיליון דולר ו-37%, בהתאמה אשר דווחו במחצית הראשונה של שנת 2021. הרווח הגולמי והרווחיות הגולמית בששת החודשים הראשונים של השנה ללא הפחת בגין הנכסים הבלתי מוחשיים וההפסד שנבע בגין שביתת העובדים, שהסתיימה לאחרונה, היו עומדים על 24.6 מיליון דולר ו-48%, בהתאמה, אשר היו מייצגים גידול משמעותי לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 • עלויות תפעוליות, הכוללות מחקר ופיתוח, עלויות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות והוצאות אחרות, הסתכמו ב-20.6 מיליון דולר בששת החודשים הראשונים של שנת 2022, בהשוואה ל-14.6 מיליון דולר במחצית הראשונה של שנת 2021. גידול זה נובע מגידול בהוצאות המכירה והשיווק הנובעות מההפצה והפעילות המסחרית הקשורה עם הפורטפוליו של ארבעת המוצרים המסחריים, מאושרי ה-FDA, אשר נרכשו לאחרונה, וכן גידול בהוצאות מחקר ופיתוח, בעיקר בשל ההתקדמות במחקר הקליני פיבוטלי שלב 3 InnovAATe, למוצר ה-AAT באינהלציה, על ידי פתיחת אתרי ניסוי חדשים וייצור אצוות קליניות לטובת הניסוי. הוצאות שיווק ומכירה לששת החודשים הראשונים כוללות 0.8 מיליון דולר הוצאות פחת בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר התהוו בעקבות הרכישה האחרונה.
 • הוצאות מימון נטו, לששת החודשים הראשונים של שנת 2022 כללו הוצאות בסך 3.9 מיליון דולר המיוחסות לשערוך גובה ההתחייבות הנידחת והתחייבויות ארוכות טווח אחרות אשר נבעו מהרכישה של הפורטפוליו של ארבעת המוצרים המסחריים מאושרי ה-FDA.
 • ההפסד הנקי בששת החודשים הראשונים של 2022 היה 5.8 מיליון דולר, או (0.13) דולר למניה, בהשוואה לרווח נקי של 3.6 מיליון דולר, או 0.08 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול ההפסד הנובע מהשביתה, הפחת על הנכסים הבלתי מוחשיים שנבעו מהרכישה האחרונה והוצאות המימון המתייחסות לשערוך ההתחייבות המותנית והתחייבויות ארוכות טווח אחרות, בששת החודשים הראשונים של השנה הייתה החברה מדווחת , על רווח נקי של 5 מיליון דולר או 0.11 דולר למניה.
 • ה-EBITDA המתואם, כמפורט בטבלאות מטה, עמד על 4.6 מיליון דולר בששת החודשים הראשונים של שנת 2022, לעומת 6.2 מיליון בששת החודשים הראשונים של שנת 2021. ה-EBITDA המתואם בנטרול ההפסד הנובע משביתת העובדים היה עומד על 8.0 מיליון דולר, אשר היה מייצג 15% מהכנסות הכוללות, בהתאם לתחזית הרווחיות השנתית של החברה.
 • תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בששת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם ב-16.4 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת של 1.2 מיליון דולר בששת החודשים הראשונים של שנת 2021.

דגשים למאזן
נכון ל-30 ביוני 2022, היו לחברה מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר בסך 29.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-18.6 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2021. גידול זה נבע מתזרים מזומנים מפעילות שוטפת. ההון החוזר של החברה נכון ליום 30 ביוני, 2022 הכולל נכסים שוטפים (ללא מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר), בניכוי התחייבויות שוטפות, עמד על 39 מיליון דולר.

תחזית לשנת 2022
קמהדע ממשיכה לצפות כי סך ההכנסות לשנת הכספים 2022 ינוע בין 125 מיליון דולר ל-135 מיליון דולר, המייצג גידול של 20% עד 30% לעומת 2021. החברה צופה כי שיעור ה-EBITDA המתואם לשנת 2022 צפוי לעמוד על בין 12%-15%, המייצג גידול של יותר מפי 2.5 יחסית ל EBITDA המתואם של שנת 2021.

אירועים עיקריים אחרונים בתאגיד

 • זכייה בהסכם אספקה בסך כולל של 11.4 מיליון דולר למוצר VARIZIG® לארגון בינלאומי הפועל בעיקר בדרום אמריקה. אספקת המוצר צפויה להתרחש החל מהרבעון הרביעי של שנת 2022 ועד למחצית הראשונה של שנת 2023.
 • חיזוק צוות ההנהלה של החברה באמצעות קידומה של שביט בלדב לסמנכ"לית הממונה על פעילות איסוף הפלסמה של החברה, וקידומו של בוריס גורליק כסמנכ"ל פיתוח עסקי ותוכניות אסטרטגיות. הקידומים הללו תומכים באסטרטגיה העסקית של החברה הממוקדת בהתפתחותה לחברה ורטיקאלית, מובילה גלובלית בתחום מוצרי הפלסמה הייחודיים.

שיחת ועידה
הנהלת קמהדע תקיים שיחת ועידה על מנת לדון בתוצאות ולענות לשאלות משקיעים, ביום רביעי, 17 באוגוסט בשעה 15:30 שעון ישראל. בעלי מניות וכן צדדים המעוניינים להשתתף בשיחה מוזמנים לחייג 877-407-0792 (חיוג מתוך ארה"ב), 1-809-406-247 (חיוג מישראל), או 201-689-8263 (בינלאומי) והזנת מספר זיהוי הוועידה: 13732049. השיחה תהיה זמינה בשידור חי בקישור:

https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1562507&tp_key=0cee4cf215

נתונים כספיים שאינם מבוססים על תקני IFRS
אנו מציגים EBITDA ו- EBITDA מתואם היות ואנו משתמשים בנתונים כספיים אלו שאינם מבוססים על תקני IFRS על מנת להעריך את הביצועים התפעוליים שלנו, לטובת קבלת החלטות אופרטיביות ופיננסיות, ועל מנת לייצר השוואה עקבית בין תקופות. הנהלת החברה מאמינה שמיידעים אלו חשובים למשקיעים בשל: (1) הם מאפשרים שקיפות רבה יותר במדדים שמשמשים את ההנהלה בקבלת החלטות תפעוליות ופיננסיות ומאפשרות למשקיעים מידע בעל ערך על רמת ביצועי החברה בתחומי הליבה שלה, ו- (2) הם מנטרלים את ההשפעות על סעיפים מסוימים אשר אין להם השפעה ישירה לפעילויות הליבה של החברה, ואשר יכולים להסוות מגמות במהות הפעילות התפעולית והעסקית שלנו. נתונים שאינם מבוססים על תקני IFRS יכולים להשפיע על ניתוחים אנליטיים ולכן הם צריכים להיבחן במגביל לבחינת המבוססים על תקני IFRS. אנחנו צופים להמשיך לדווח על נתונים שאינם מבוססים על תקני IFRS, תוך התאמה של הסעיפים המפורטים מטה ואנו צופים להמשיך לשאת בעלויות דומות בעתיד. בהתאם לכך, אלא אם נאמר אחרת, אי הכללת סעיפים אלא בנתונים הכספיים שאינם מבוססים על תקני IFRS אינה צריכה להתפרש כאילו עלויות אלו הינן חד פעמיות או לא שכיחות. EBITDA ו- EBITDA מתואם אינם מושגים מוכרים במסגרת ה-IFRS ואינם מתיימרים להיות תחליפים למושגים מקובלים ב IFRS לצורך מתן אינדיקציה לביצועים התפעוליים ו/אוכל מושג אחר ב IFRS. בנוסף, היות ולא כל החברות משתמשות באותן מושגים ותחשיבים, הצגת EBITDA ו- EBITDA מתואם אינו בהכרח יתאים להשוואה למושגים דומים בחברות אחרות. EBITDA ו- EBITDA מתואם מוגדרים כרווח (הפסד) נקי בתוספת מיסים על ההכנסה, בתוספת או בניכוי הוצאות או הכנסות מימון, נטו, בתוספת או בניכוי הוצאות או הכנסות הקשורות לניירות ערך המוצגים בשווי שוק, נטו, בתוספת או בניכוי הוצאות או הכנסות בהקשר עם הפרשי שערי חליפין, ומכשירים פיננסיים אחרים, נטו, בתוספת פחתים והפחתות, בתוספת עלויות לא כספיות הקשורות בהענקת אופציות, ועלויות נוספות אחרות.

אודות קמהדע
קמהדע בע"מ ("החברה") חברה ביופארמצבטית ורטיקאלית בינלאומית המתמקדת במוצרי פלסמה ייחודיים עם פורטפוליו מגוון של מוצרים משווקים, מוצרים בפיתוח ויכולות ייצור מובילות בתעשייה. אסטרטגית החברה מתמקדת בהנעת צמיחה מהפעילות המסחרית הנוכחית שלנו, כמו גם מומחיות הייצור והפיתוח שלנו בתעשיית מוצרי הפלסמה. סל המוצרים המסחריים של החברה כולל את המוצרים אשר פותחו על ידה ומאושרי  ה-FDA, ®GLASSIA ו- ®KEDRAB, וכן את תכשירי הנוגדנים המסחריים מאושרי ה-FDA שנרכשו לאחרונה ®CYTOGAM, ו®HEPAGAM B, ו®VARIZG, ו- ®WINRHO SDF. לחברה ארבעה מוצרי פלסמה נוספים הרשומים בשווקים מחוץ לארה"ב. החברה מפיצה את סל המוצרים המסחריים שלה באופן ישיר, ובאמצעות שותפים אסטרטגיים או מפיצים חיצוניים ביותר מ-30 מדינות, בהן ארה"ב, קנדה, ישראל, רוסיה, ברזיל, ארגנטינה, הודו ומדינות נוספות באמריקה הלטינית ובאסיה. לחברה פורטפוליו מגוון של מוצרי פיתוח כולל AAT באינהלציה לטיפול במחלת החסר בחלבון ה-AAT אשר נמצא במחקר קליני פיבוטלי InnovAATe שלב 3, אקראי, כפול-סמיות, מבוקר פלסבו. החברה גם ממנפת את המומחיות והנוכחות שלה בשוק התרופות הישראלי להפצת למעלה מ- 20 מוצרים פרמצבטיים בישראל, המיוצרים על ידי צדדים שלישיים, ולאחרונה הוסיפה 11 מוצרים ביוסימילרים לפורטפוליו מוצרי ההפצה בישראל, אשר, בכפוף לאישור EMA ומשרד הבריאות הישראלי, צפויים להיות מושקים בישראל עד לשנת 2028. קרן פימי, קרן ההשקעות המובילה בישראל, היא בעלת המניות הגדולה בחברה ומחזיקה כ- 21% מהון המניות המונפק של החברה.

מידע צופה פני עתיד
הודעה זו כוללת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו הן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 והן בסעיף A27 של ה-US Securities Act of 1933, כפי שתוקן, וסעיף E21 של ה-US Securities Exchange Act of 1934, כפי שתוקן וה-Safe Harbor Provisions of the .U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. מידע צופה פני עתיד הינו מידע שאינו מבוסס על עובדות היסטוריות, כולל הצהרות המתייחסות ל: 1) צפי לגידול משמעותי בהכנסות והרווחיות במהלך המחצית השנייה של שנת 2022 הנובע ממספר מנועי צמיחה של החברה; 2) אשרור תחזית ההכנסות לשנת הכספים 2022 אשר ינועו בין 125 מיליון דולר ל-135 מיליון דולר, המייצגות גידול של 20% עד 30% לעומת 2021, והציפייה כי שיעור ה-EBITDA המתואם לשנת 2022 צפוי לעמוד על בין 12%-15%, המייצג גידול של יותר מפי 2.5 יחסית ל EBITDA המתואם של שנת 2021; 3) אמירות כי הביצועיים העסקיים של החברה במהלך 2022 מייצגים את היכולת לעבור במהירות מהתלות שהייתה לנו בעבר במכירות GLASSIA לטקדה למצבנו הנוכחי כחברה מסחרית ורטיקאלית ומובילה בינלאומית בתחום מוצרי הפלסמה הייחודיים; 4) אמירות לגבי המשך צבירת תאוצה בשוק האמריקאי ובשווקים בינלאומיים אחרים של פורטפוליו ארבעת תכשירי הנוגדנים שנרכשו לאחרונה; 5) הערכה כי פעולות שיווק שמתבצעות בהקשר עם המוצרים החדשים יישאו פרי החל מהמחצית השנייה של שנת 2022; 6) ציפייה כי הכנסות במהלך החצי השנה השנייה יכללו כמחצית מההכנסות הצפויות מהסכם האספקה עליו דיווחנו לאחרונה, בסך כולל של 11.4 מיליון דולר למוצר VARIZIG®; 7) ציפייה לגידול מכירות משמעותי במחצית השנייה של שנת 2022 הנובע מהמשך צמיחה של פורטופליו ארבעת תכשירי הנוגדנים החדשים שלנו, ובכלל זה המכירות תחת הסכם האספקה החדש של VARIZIG, ציפייה לגידול במכירות KEDRAB® לקדריון והכנסות תמלוגים ממכירות GLASSIA אשר יכללו שני רבעונים מלאים; 8) ציפייה לרווחיות גדולה יותר במחצית השנייה של השנה המובלת על ידי הרווחיות של פורטפוליו ארבעת תכשיר הנוגדנים החדשים ומוצר ה-KEDRAB והכנסות התמלוגים ממכירות GLASSIA; 9) ציפייה כי לשביתת העובדים שהסתיימה לאחרונה תהיה השפעה נמוכה משמעותית על תוצאות המחצית השנייה של השנה בהשוואה להשפעתה על תוצאות המחצית הראשונה; 10) ציפייה להמשך צמיחה בשיעור דו-ספרתי בשנים הבאות, הנתמכת על ידי צפי המשך צמיחה של מכירות המוצרים שלנו, פעילות איסוף הפלסמה שלנו, ההכנסות מתמלוגים בגין מכירות GLASSIA, וההשקה הצפויה של פורטפוליו 11 מוצרי הביוסימילר שיופצו על ידינו בשוק הישראלי; ו-11) המשך קידום המחקר הקליני פיבוטלי שלב 3 InnovAATe, על ידי פתיחת אתרים קליניים נוספים וגיוס חולים למחקר. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הידע הנוכחי של קמהדע ועל האמונות והציפיות הנוכחיות שלה לגבי אירועים עתידיים אפשריים, אשר כפופים לסיכונים, אי וודאויות והנחות. תוצאות בפועל ועיתוי אירועים יכולים להשתנות באופן מהותי מהמובא במסגרת מידע צופה פני עתיד זה, כתוצאה מגורמים שונים הכוללים, אך לא מוגבלים, להמשך התפתחות מגפת הקורונה, היקפה, השפעתה ומשך זמנה, זמינות חומרי גלם לצורך תוכניות הייצור, הפרעות לשרשרת האספקה בשל מגפת הקורונה לרבות להמשכיות צירי אספקה גלובאליים, המשך ביקוש למוצרי החברה, מצבם הפיננסי של לקוחות החברה, ספקיה ונותני השירותים של החברה, יכולתה של קמהדע לשלב את פורטפוליו המוצרים שנרכשו לפורטפוליו המוצרים הקיימים שלה, היכולת של קמהדע להגדיל את היקפי ההכנסות מפורטפוליו המוצרים שנרכשו, היכולת למנף ולהרחיב את רשת ההפצה הבינלאומית הקיימת, היכולת למנף את רכישת מרכז איסוף הפלסמה בארה"ב לרבות פתיחת מרכזי איסוף פלסמה נוספים בארה"ב, ואת רכישת פורטפוליו המוצרים המסחריים מאושרי FDA, היכולת להמשיך לגייס חולים למחקר שלב 3 פיבוטאלי InnovAATe, תוצאות לא צפויות מניסויים קליניים, היכולת לנהל הוצאות תפעוליות, תחרות נוספת בשווקים בהם פועלת קמהדע, עיכובים רגולטוריים, תנאי שוק משתנים, והשפעת התנאים הכלכליים, התעשייתיים או הפוליטיים  בארה"ב, ישראל או מקום אחר, וכן סיכונים נוספים כפי שמפורטים בפרסומים שהחברה מגישה לרשות לניירות ערך הישראלית והאמריקאית לרבות בדוח השנתי האחרון שלנו במסגרת טופס ה 20-F, וכל פרסום נוסף במסגרת טפסי ה-6-K, אותם ניתן למצוא באתר האינטרנט של ה-SEC אשר כתובתו: www.sec.gov. מידע צופה פני עתיד המובא במסמך זה מתייחס רק לתאריך הודעה זו וקמהדע אינה מתחייבת לבצע עדכון פומבי של מידע זה כדי לשקף אירועים או נסיבות שאירעו במועד מאוחר יותר, למעט כפי שנדרש בחוק.

אנשי קשר:

חיימי אורלב
סמנכ"ל כספים
קמהדע בע"מ
chaimeo@kamada.com

עודד בן חורין
קשרי משקיעים
054-5712224
oded@km-ir.co.il