Investors & Media
News
7 Aug. 2018

קמהדע מדווחת על תוצאות הרבעון השני וששת החודשים הראשונים של שנת 2018

רחובות, ישראל (7 באוגוסט, 2018 ( קמהדע בע"מ ) – NASDAQ and TASE: KMDA), חברת תרופות
המתמחה במוצרים מבוססי פלסמה, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לשלושה ושישה חדשים שהסתיימו ב – 30 ביוני, 2018 .

להאזנה לשידור התוצאות הכספיות במחצית הראשונה לחץ על הקישור:

Webcast:  http://public.viavid.com/index.php?id=130371

לחץ כאן לתוצאות הכספיות המלאות.

"אנו מרוצים מהביצועים הכוללים של החברה במחצית הראשונה של השנה", ציין עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע. "השגנו צמיחה בהכנסות של 16% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר הגורם המניע העיקרי הינו המשך הצמיחה ( ® במכירות גלסיה GLASSIA וההשקה של המוצר השלנו נגד כלבת, , )® KEDRAB® , ע"י קדריון ) Kedrion ,) במחצית הראשונה של 2018 ."
"גם מדדי הרווחיות שלנו היו חזקים במחצית הראשונה של השנה, כאשר הרווח הגולמי עלה ב – 26% בהשוואה
לתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, במהלך ששת החודשים הראשונים של 2018 הצגנו רווח תפעולי ורווח נקי
חיוביים", המשיך מר לונדון. "יתר על כן, אנחנו נתמכים על ידי מאזן חזק, הכולל 44.6 מיליון דולר במזומנים
והשקעות לטווח קצר בסוף הרבעון השני, אשר מספק לנו את המשאבים הכספיים הדרושים להמשך מימוש התוכנית
העסקית שלנו."
"אנו ממשיכים גם להשיג התקדמות חשובה בפיתוח הקליני של המוצרים שלנו. לאחרונה קיבלנו משוב חיובי
מהוועדה למוצרים רפואיים לשימוש אנושי ( CHMP ) של סוכנות התרופות האירופית ( EMA ) בהתייחס לתכנית
הפיתוח של הניסוי הפיבוטלי שלב 3 המוצע עבור הטיפול הייחודי של החברה באלפא- 1 אנטיטריפסין ( AAT ) הניתן באינהלציה לטיפול בחולים הסובלים מחסר בחלבון האלפא- 1 אנטיטריפסין ( AATD ). בכוונתנו להשתמש במשוב זה על מנת להשלים מתווה מפורט לתוכנית הקלינית, להמשיך בהגשת בקשה לניסוי קליני (CTA ), ולדון עם שותפים אסטרטגיים אירופיים במטרה לחתום על הסכם שיתוף פעולה עבור זכויות המסחור ל AAT הניתן באינהלציה. התהליך מול ה – EMA מתבצע במקביל לדיונים המתמשכים שלנו עם מנהל המזון והתרופות האמריקני ( FDA ). כפי שדווח בעבר, בעקבות המשוב שקיבלנו מה – FDA , נספק לסוכנות מידע ונתונים נוספים, וכן פרוטוקול ניסוי מעודכן , במהלך הרבעון השלישי של השנה", סיכם מר לונדון.
ביצועי קמהדע החזקים ברבעון השני של 2018 מעמידים את החברה בעמדה טובה לעמידה בתחזית המכירות
הכללית שניתנה לשנת 2018 בסך 116 $ עד 120 $ מיליון דולר. יחד עם זאת, לאור שביתת העובדים במפעל
החברה, עליה הודיעה החברה לאחרונה, ואשר טרם הסתיימה נכון למועד פרסום זה, קמהדע לא יכולה בשלב זה
לאשש תחזית זו. החברה תספק מידע נוסף אודות תחזית המכירות עם סיום השביתה וחזרת המפעל לפעילות
סדירה. בנוסף, עקב השביתה, קמהדע תכיר ברבעון 3 של 2018 בהפסד חד פעמי של עד 1.0 מיליון דולר עקב פסילת חומרים בתהליך הייצור.

דגשים פיננסיים לשלושת החודשים שהסתיימו ב – 30 ליוני, 2018 :

 •  הכנסה כוללת של 33.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2018 , עליה של 4% בהשוואה ל – 32.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 •  הכנסות מהמגזר התעשייתי ברבעון השני של 2018 הסתכמו ב – 26.0 מיליון דולר, ירידה של 3% בהשוואה ל – 26.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. נזכיר כי ההכנסות של קמהדע ברבעון השני של 2017 הושפעו באופן חיובי מרישום של כ – 11.5 מיליון דולר של הכנסות של מוצרים מהמגזר התעשייתי אשר נידחו מהרבעון הראשון של 2017 .
 •  הכנסות ממגזר ההפצה ברבעון השני של 2018 הסתכמו ב – 7.8 מיליון דולר, עליה של 39% בהשוואה ל -5.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 •  רווח גולמי של 10.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2018 , ירידה של של 1.0 מיליון דולר בהשוואה ל – 11.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ירד ל – 32% מ – 36% ברבעון השני של 2017 , הנובע בין היתר משינוי בתמהיל מוצרים.
 •  הוצאות התפעול הכוללות מחקר ופיתוח, מכירה ושיווק והנהלה וכלליות ברבעון השני של 2018 הסתכמו ב – 5.5 מיליון דולר, בהשוואה ל – 6.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהוצאות נבע בעיקר מירידה בהוצאות המחקר ופיתוח, עקב עיכוב בהתחלת ניסויים קליניים מסוימים.
 •  רווח נקי של 5.7 מיליון דולר, או רווח של 14 סנט למניה ברבעון השני של 2018 , בהשוואה ל – 4.9 מיליון דולר, או רווח של 13 סנט למניה, בתקופה המקבילה אשתקד.
 •  EBITDA מתואם בסך 6.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2018 , עליה של 4% בהשוואה בהשוואה ל 6.1 מיליון דולר אשתקד.
 •  מזומנים ששימשו לפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו ב – 2.3 מיליון דולר לעומת תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בסך של 0.4 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2017 .

דגשים פיננסיים לששת החודשים שהסתיימו ב – 30 ליוני, 2018 :

 •  הכנסה כוללת של 51.3 מיליון דולר בששת החודשים הראשונים של 2018 , עליה של 16%     בהשוואה ל -44.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 •  הכנסות מהמגזר התעשייתי בששת החודשים הראשונים של 2018 הסתכמו ב – 38.2 מיליון דולר, עליה של 14% בהשוואה ל – 33.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 •  הכנסות ממגזר ההפצה בששת החודשים הראשונים של 2018 הסתכמו ב – 13.1 מיליון דולר, עליה של 22% בהשוואה ל – 10.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 •  רווח גולמי של 17.7 מיליון דולר בששת החודשים הראשונים של 2018 , עליה של של 3.7 מיליון דולר בהשוואה ל – 14.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עלה ל – 34% מ – 32% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 •  הוצאות התפעול הכוללות מחקר ופיתוח, מכירה ושיווק והנהלה וכלליות בששת החודשים הראשונים של 2018 הסתכמו ב – 11.3 מיליון דולר, בהשוואה ל – 12.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהוצאות נבע בעיקר מירידה בהוצאות המחקר ופיתוח, עקב עיכוב בהתחלת ניסויים קליניים מסוימים. לרווח נקי של 0.9 מיליון דולר, או רווח של 2 סנט למניה, בתקופה המקבילה אשתקד.
 •  EBITDA מתואם בסך 8.7 מיליון דולר בששת החודשים הראשונים של 2018 , עליה של 149% בהשוואה ל 3.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 • מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בששת החודשים הראשונים של שנת 2018 הסתכמו ב – 3.1 מיליון דולר לעומת 1.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

עיקרי המאזן

נכון ליום 30 ביוני, 2018 , לחברה יתרות מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר בסך של כ- 44.6 מיליון דולר,

לעומת כ- 43.0 מיליון דולר ב- 31 בדצמבר 2017 .

אירועים עיקריים אחרונים בתאגיד:

פרטי שיחת הועידה
הנהלת קמהדע תקיים שיחת ועידה על מנת לדון בתוצאות ולענות לשאלות המשקיעים, ביום שלישי, 7 לאוגוסט, 2018 , בשעה 15:30 שעון ישראל. להאזנה אנא חייגו 800-263-0877 )חיוג חינם בתוך ארה"(, 1809-212-833)חיוג מישראל( או במספר: 646-828-8143 )לחיוג מחוץ לארה"ב( והקלדת הקוד: 4166824 . השיחה תשודר גם בשידור חי באתר החברה בכתובת amada.comwww.k .
האזנה חוזרת לשיחת הועידה תהיה זמינה שעתיים לאחר סיום השיחה ועד ל- 21 לאוגוסט 2018 בחיוג למספר: 844-512-2921 (חיוג חינם בתוך ארה"ב) או במספר: 412-317-6671 (לחיוג מחוץ לארה"ב)  והקלדת הקוד: 4166824 . בנוסף, תהיה הקלטת השיחה זמינה במשך 90 ימים באתר החברה www.kamada.com .

אודות קמהדע
קמהדע בע"מ עושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת לטיהור והפרדת חלבונים. לחברה תיק מוצרים מסחריים ומוצרי פיתוח בצנרת בשלבים מתקדמים. החברה משתמשת בטכנולוגיה הייחודית שלה ובפלטפורמת הידע שלה לטיהור והפרדת חלבונים מפלסמה אנושית על מנת לייצר אלפא- 1 אנטיטריפסי ( AAT ) בצורה נוזלית המטוהרת באיכות גבוהה, ולהפיק חלבונים אחרים (אימונוגלובולינים) מפלסמה. AAT הוא חלבון המופק מפלסמה אנושית עם מטרות
רפואיות

 •  קבלת משוב חיובי מהוועדה למוצרים רפואיים לשימוש אנושי (CHMP) של סוכנות התרופות האירופית ( EMA ) בהתייחס לתכנית הפיתוח של הניסוי שלב 3 המוצע עבור הטיפול היחודי של החברה באלפא- 1אנטיטריפסין (AAT ) הניתן בשאיפה לטיפול בחולים הסובלים מחסר באלפא- 1 אנטיטריפסין(AATD). הוועדה הודיעה לחברה כי היא מסכימה עם התכנון הכולל של הניסוי המוצע, כולל מטרותיו, אוכלוסיית המטופלים, היעדים המוצעים וחשיבותם הקלינית ותוכנית ניטור הבטיחות. החברה נמצאת בתהליך של גיבוש מתווה מפורט לתוכנית הקלינית, שתושלם עם הגשת הבקשה לניסוי קליני ( CTA .)
 •  הודעה כי KEDRAB® , מוצר IgG ממקור הומאני נגד כלבת, הושק בארה"ב והמשלוחים הראשונים הגיעו למרכזים הרפואיים ברחבי המדינה. המשלוחים תוזמנו כך שיוכלו לספק מענה לביקוש הגובר למוצר זה בשיא עונת הכלבת אביב/קיץ, – 2018 .
 •  הצגה של תוצאות ניסוי שלב 2 של AAT בחולי סוכרת מסוג 1 , שאובחנו לאחרונה, במפגש המדעי ה – 78 של האגודה האמריקנית לסוכרת.
 • ידועות ותכונות שהתגלו לאחרונה ונמצאו כמשפיעות על מערכת החיסון, כאנטי דלקתיות וכמגנות על® הרקמות. למוצר יש גם מאפיינים אנטי מיקרוביאליים. מוצר הדגל של החברה הוא Glassia , מוצר ה – AAT הראשון המופק מפלסמה בצורה נוזלית, מוכן לשימוש תוך ורידי, שאושר על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי ( FDA .)

קמהדע משווקת את Glassia בארה"ב באמצעות שותפות אסטרטגית עם חברת בקסלטה הבינלאומית (כעת חלק
מתאגיד שייר) ובמדינות נוספות באמצעות מפיצים מקומיים. בנוסף ל- Glassia , יש לקמהדע קו של שישה מוצרים
פרמצבטיים נוספים, המופקים מפלסמה, והניתנים בעירוי או בהזרקה, שמשווקים באמצעות מפיצים בלמעלה מ- 15
מדינות, ביניהן: ישראל, רוסיה, ברזיל, הודו ומדינות אחרות באמריקה הלטינית ואסיה. לקמהדע ישנם מוצרים
בפיתוח הנמצאים בניסויים קליניים בשלבים מתקדמים, הכוללים פורמולציית AAT באינהלציה לטיפול בחוסר ב –
AAT . בנוסף, טיפול ב – AAT בעירוי נמצא בשלבי פיתוח לטיפול בסוכרת סוג – 1 , לטיפול ב – GvHD ולמניעת דחייה לאחר השתלות ריאה. הנוגדן לווירוס הכלבת, המיוצר על ידי החברה, אשר מופק מפלסמה אנושית לטיפול פסיבי מניעתי לאחר חשיפה לנגיף הכלבת, אושר על ידי ה- FDA באוגוסט 2017 והושק בארה"ב ברבעון הראשון של 2018 . בנוסף, קמהדע ממנפת את המומחיות שלה והנוכחות שלה בשוק תרופות החלבון המופקות מפלסמה על ידי הפצת למעלה מ – 10 מוצרים פרמצבטיים נוספים בישראל, המיוצרים על ידי צדדים שלישיים.

מידע צופה פני עתיד
הודעה זו כוללת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו הן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 והן בסעיף A27 של ה- US Securities Act of 1933 , כפי שתוקן, וסעיף E21 של ה- US Securities Exchange Act of 1934 , כפי שתוקן וה- Safe Harbor Provisions of the .U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 . מידע צופה פני עתיד הינו מידע שאינו מבוסס על עובדות היסטוריות, כגון הצהרות המתייחסות לתחזית המכירות השנתית של החברה לשנת 2018 , רווחיות הצפוייה מהשקת מוצר ה KEDRAB בארה"ב, השפעת שביתת העובדים, ואופטימיות הקשורה לתכנית הפיתוח המוצעת עבור הניסוי הפיבוטאלי שלב 3 ב – AAT היחודי של קמהדע הניתן בשאיפה. מידע צופה פני עתיד מבוסס על המידע העדכני והאמונות והציפיות הנוכחיות של קמהדע המתייחסות לאירועים אפשריים בעתיד וכפוף לסיכון, הנחות ואי ודאויות. תוצאות בפועל ועיתוי אירועים יכולים להשתנות באופן מהותי מהמובא במסגרת מידע צופה פני עתיד זה, כתוצאה מגורמים שונים הכוללים, אך לא מוגבלים, להיקף חדירה לשווקים, תוצאות בלתי צפויות בניסויים קליניים, עיכובים או הפסקה בהליכי האישור של ה – FDA האמריקאי או ה- EMA , תחרות נוספת בשווקי ה- AAT ומוצרי הכלבת, אורכה של שביתת העובדים והשפעתה על הפעילות העסקית של החברה, עיכובים רגולטורים נוספים, תנאי שוק משתנים והשפעות אירועים כלכליים, תעשייתיים ופוליטיים בארה"ב ישראל ובכלל. המידע צופה פני עתיד המובא במסמך זה מתייחס רק לתאריך הודעה זו וקמהדע אינה מתחייבת לבצע עדכון פומבי של מידע זה כדי לשקף אירועים או נסיבות שאירעו במועד מאוחר, למעט כפי שנדרש בחוק.

אנשי קשר:

ערן גבאי
סמנכ"ל ומנהל תקשורת עסקית
גלברט כהנא קשרי משקיעים –
054-2467378

חיימי אורלב
סמנכ"ל כספים
קמהדע בע"מ