Investors & Media
News
7 Feb. 2018

קמהדע מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017

לדיווח המלא לחץ כאן

לחץ כאן לקישור לשיחת הועידה.

רחובות, ישראל ( 7 בפברואר, 2018 ) קמהדע בע"מ ) – NASDAQ and TASE: KMDA (, חברת
תרופות המבוססות על חלבונים ממקור פלזמתי והמתמקדת בתרופות יתום, מודיעה היום על תוצאותיה
הכספיות לשלושה ו- 12 חודשים שהסתיימו ב – 31 בדצמבר, 2017 .
"התוצאות הכספיות של שנת 2017 היו חזקות בדגש על ההישג של גידול בהכנסות בשיעור של 33% "
אמר עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע. "ההכנסות השנתיות בסך 102.8 מליון דולר, אשר היו גבוהות מתחזית
ההכנסות שפורסמה בעבר של 100 מיליון דולר, מציינות את ההכנסות השנתיות הגבוהות ביותר של
קמהדע מאז היווסדה. הכנסות המגזר התעשייתי לשנת 2017 הסתכמו ל – 79.5 מיליון דולר. זהו גידול
משמעותי בשיעור של 42% ביחס להכנסות מגזר זה בשנה הקודמת וגבוה יותר מתחזית ההכנסות אשר
נתנו למגזר זה, שעמדה על 76-78 מיליון דולר. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מגידול במכירות גלסיה.
בנוסף, תוצאות הפעילות של קמהדע הניבו רווח תפעולי ונקי לשנת 2017 , והרווח הגולמי גדל בשיעור של
50% ביחס לשנת 2016 . כמו כן, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הניב 3.9 מיליון דולר בשנת 2017 ."
"בהסתכלות קדימה, קמהדע ממוצבת היטב לקראת המשך צמיחה בהכנסות באמצעות המשך הגידול
במכירות גלסיה וההשקה בארצות הברית של מוצר ה – KEDRAB , נוגדן לוירוס הכלבת, אשר אושר
לאחרונה לשיווק על ידי ה – FDA ואשר מכירות ראשונות צפויות בתחילת 2018 . בהתאם, אנחנו צופים כי
סך ההכנסות לשנת 2018 יהיו בטווח של 116-120 מיליון דולר, וישקפו גידול של 13% עד 17% בהשוואה
להכנסות המדווחות בשנת 2017 . מעבר להתקדמות המסחרית, לחברה תוכניות פיתוח קליניות בעלות ערך
הכוללות מספר אבני דרך חשובות הצפויות בשנת 2018 . תוכניות הפיתוח הקליניות של החברה כוללות
AAT באינהלציה לטיפול בחסר גנטי ב – AAT , וכן AAT הניתן בעירוי עבור מספר התוויות יתום. בנוסף,
לחברה מאזן איתן הכולל יתרות מזומנים, שווה מזומנים והשקעות לטווח קצר בסך 43 מיליון דולר, המספק
את המשאבים הפיננסים הדרושים להמשך צמיחה עסקית".

דגשים פיננסיים ל- 12 חודשים המסתיימים ביום 31 בדצמבר 2017 :
 הכנסות כוללות של 102.8 מיליון דולר, עליה של 33% בהשוואה ל – 77.5 מיליון דולר בתקופה
המקבילה אשתקד.
 הכנסות מהמגזר התעשייתי הסתכמו ב – 79.5 מיליון דולר, עליה של 42% בהשוואה ל – 56.0 מיליון
דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 הכנסות ממגזר הההפצה הסתכמו ב – 23.3 מיליון דולר, עליה של 8% בהשוואה ל – 21.5 מיליון
דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 רווח גולמי של 32.1 מיליון דולר, עליה של 50% בהשוואה ל – 21.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה
אשתקד.
 שיעור הרווח הגולמי עלה ל – 31% מ – 28% בתקופה המקבילה אשתקד.
 הוצאות מחקר ופיתוח הסתכמו ב – 11.9 מיליון דולר, ירידה של 26% בהשוואה ל – 16.2 מיליון דולר
בתקופה המקבילה אשתקד.
 הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות הסתכמו ב – 12.7 מיליון דולר, עליה של 20% בהשוואה ל –
10.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 רווח תפעולי של 7.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 5.5 מיליון דולר בשנת 2016 ,
שיפור של 12.9 מיליון דולר בהשוואה לשנת 2016 .
 רווח נקי של 6.9 מיליון דולר, או רווח של 18 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 6.7 מיליון דולר,
או הפסד של 18 סנט למניה, בתקופה המקבילה אשתקד.
 EBITDA מתואם בסך 11.4 מיליון דולר, בהשוואה ל – EBITDA מתואם שלילי של 0.9 מיליון דולר
בשנת 2016 .
 רווח נקי מתואם של 7.4 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי מתואם של 5.7 מיליון דולר בתקופה
מקבילה אשתקד.

דגשים פיננסיים לשלושה חודשים המסתיימים ביום 31 בדצמבר 2017 :
 הכנסות כוללות של 35.7 מיליון דולר, עליה של 47% בהשוואה ל – 24.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי
של 2016 .
 הכנסות מהמגזר התעשייתי הסתכמו ב – 28.9 מיליון דולר, עליה של 64% בהשוואה ל – 17.7 מיליון
דולר ברבעון הרביעי של 2016 .
 הכנסות ממגזר ההפצה הסתכמו ב – 6.7 מיליון דולר, עליה של 2% בהשוואה ל – 6.6 מיליון דולר
ברבעון הרביעי של 2016 .
 רווח גולמי של 11.6 מיליון דולר, עליה של 148% בהשוואה ל – 4.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי של
2016 .
 שיעור הרווח הגולמי עלה ל – 33% מ – 19% ברבעון הרביעי של 2016 .
 הוצאות מחקר ופיתוח הסתכמו ב – 1.9 מיליון דולר, ירידה של 55% בהשוואה ל – 4.2 מיליון דולר
בתקופה המקבילה אשתקד.
 הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות הסתכמו ב – 3.3 מיליון דולר, עליה של 39% בהשוואה ל –
2.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 רווח תפעולי של 6.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 1.9 מיליון דולר בתקופה מקבילה
אשתקד.
 רווח נקי של 6.3 מיליון דולר, או רווח של 16 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 1.8 מיליון דולר,
או הפסד של 5 סנט למניה, ברבעון הרביעי אשתקד.
 EBITDA מתואם בסך 7.1 מיליון דולר, בהשוואה ל – EBITDA מתואם שלילי של 1.0 מיליון דולר
ברבעון הרביעי של 2016 .
 רווח נקי מתואם של 6.1 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי מתואם של 1.7 מיליון דולר ברבעון
הרביעי של 2016 .

עיקרי המאזן
נכון ליום 31 בדצמבר, 2017 , לחברה יתרות מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר בסך של 43.0
מיליון דולר, לעומת 28.6 מיליון דולר ב- 31 בדצמבר 2016 , גידול של 14.4 מיליון דולר.

דגשים נוספים של החברה:
 החברה חתמה על הסכם עם ארגון בינלאומי )ששמו אינו מפורסם ( לאספקת KamRAB )נוגדן
לוירוס הכלבת (אנושי)). הסכם תלת שנתי זה יימשך עד שנת 2020 וצפוי לייצר לקמהדע הכנסות
בהיקף של כ – 13 מיליון דולר.
 החברה הודיעה על שיתוף פעולה עם הקונסורציום הבינלאומי Mount Sinai Acute GvHD International Consortium ) MAGIC) בניסוי קליני להוכחת היתכנות (POC) אשר יבחן את הבטיחות והיעילות הראשונית של תרופת האלפא- 1 אנטיטריפסין (AAT) הניתנת בעירוי של קמהדע כטיפול מקדים בחולים עם סיכון גבוה להתפתחות מחלת GvHD אקוטית עמידה לסטרואידים (SR-aGvHD) . המחקר יחל ברבעון הראשון של שנת 2018 ויבוצע בחמישה מרכזים בארה"ב. מדובר במחקר ביוזמת חוקר, הממומן במשותף עי" בית החולים Mount Sinai וקמהדע, בחסות (Sponsord Icahn School of Medicine at Mount Sinai) . במסגרת ההסכם קמהדע
קיבלה את הזכות הבלעדית לפתח ולמסחר AAT לטיפול מקדים במחלת ה GvHD – עם שימוש
בביומרקרים של MAGIC .
 החברה הודיעה על תוצאות ביניים מניסוי שלב 2 של טיפול בתרופת האלפא- 1 אנטיטריפסין
הניתנת בעירוי (AAT-IV) למניעת דחייה של ריאה מושתלת. הטיפול ב- AAT-IV של קמהדע
הדגים פרופיל בטיחות וסבילות חיובי בעשרה חולים במהלך ששת החודשים הראשונים לטיפול .
מידע זה עקבי עם תוצאות עבר מקבילות עבור התוויות אחרות. תוצאות הביניים הבאות צפויות
במחצית השנייה של 2018 בעקבות השלמת שנת טיפול לכלל המטופלים, ותמצית התוצאות
הסופיות צפויות להיות במחצית השנייה של 2019 .
 החברה מינתה שלושה דירקטורים חדשים לדירקטוריון החברה: פרופ' יצחק קרינסקי, מר שמואל
(מילקי) רובינשטיין ומר אסף פרומרמן.

תחזית הכנסות לשנת 2018
לשנה המסתיימת בתאריך 31 בדצמבר 2018 , קמהדע צופה כי סך ההכנסות יהא בין 116 מיליון דולר לבין
120 מיליון דולר.

פרטי שיחת הועידה

לחץ כאן לקישור לשיחת הועידה.

הנהלת קמהדע תקיים שיחת ועידה על מנת לדון בתוצאות ולענות לשאלות המשקיעים, היום בשעה 15:30
שעון ישראל. להאזנה אנא חייגו 800-289-0438 )בתוך ארה"ב(, 1-80-924-3003 ) חיוג מישראל( או
במספר: 323-794-2423 ) לחיוג בינלאומי ( והקלדת הקוד: 1066968 . השיחה תשודר גם בשידור חי באתר
החברה בכתובת www.kamada.com .
האזנה חוזרת לשיחת הועידה תהיה זמינה שעתיים לאחר סיום השיחה ועד ל – 21 בפברואר 2018 בחיוג
למספר: 844-512-2921 )בתוך ארה"ב ( או במספר: 412-317-6671 )לחיוג מחוץ לארה"ב ( והקלדת
הקוד: 1066968 . בנוסף, תהיה הקלטת השיחה זמינה במשך 90 ימים באתר החברה:
www.kamada.com .

אודות קמהדע
קמהדע בע"מ עושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, מוגנת פטנט, לטיהור והפרדת חלבונים, ומתמקדת
בתרופות יתום. לחברה תיק מוצרים מסחריים ומוצרי הדור הבא שכבר נמצאים בצנרת בשלבים מתקדמים.
החברה משתמשת בטכנולוגיה הייחודית שלה ובפלטפורמת הידע שלה לטיהור והפרדת חלבונים מפלסמה
אנושית על מנת לייצר Alpha-1 Antitrypsin ( AAT ( בצורה נוזלית המטוהרת באיכות גבוהה, ולהפיק
חלבונים אחרים (אימונוגלובולינים) מפלסמה. AAT הוא חלבון המופק מפלסמה אנושית עם תפקידים
טיפוליים ידועים וכאלה שהתגלו לאחרונה ונמצאו כמגנים על המערכת החיסונית כאנטי דלקתיים וכמגנים
® על הרקמות. למוצר יש גם מאפיינים אנטי מיקרוביאליים. מוצר הדגל של החברה הוא Glassia , מוצר ה –
AAT הראשון הנוזלי, מוכן לשימוש תוך ורידי המופק מפלסמה, שאושר על ידי מנהל המזון והתרופות
האמריקאי ( FDA ). קמהדע משווקת את Glassia בארה"ב באמצעות שותפות אסטרטגית עם חברת
בקסלטה הבינלאומית (כעת חלק משייר) ובמדינות נוספות באמצעות מפיצים מקומיים. בנוסף ל- Glassia ,
יש לקמהדע קו מוצרים של שישה מוצרים פרמצבטיים נוספים הניתנים בעירוי או בהזרקה, שמשווקים
באמצעות מפיצים בלמעלה מ- 15 מדינות, ביניהן: ישראל, רוסיה, ברזיל, הודו ומדינות אחרות באמריקה
הלטינית ואסיה. לקמהדע יש מוצרים הנמצאים בניסויים קליניים בשלבים מתקדמים, הכוללים ניסוי
באינהלציה של AAT לטיפול במחסור ב- AAT . כמו כן, לחברה פיתוחים נוספים בטיפול ב – AAT בעירוי
לטיפול בסוכרת סוג – 1 , לטיפול ב – GvHD ולמניעת דחיה של השתלות ריאה. הנוגדן לוירוס הכלבת
מפסלמה אנושית לטיפול פסיבי מניעתי לאחר חשיפה לנגיף הכלבת קיבל אישור ה – FDA באוגוסט 2017 .
בנוסף קמהדע ממנפת את המומחיות שלה והנוכחות שלה בשוק תרופות החלבון המופקות מפלסמה על ידי
הפצת יותר מ – 10 מוצרים משלימים בישראל, המיוצרים על ידי צדדים שלישיים.

מידע צופה פני עתיד
הודעה זו כוללת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו הן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 והן בסעיף A27
של ה- US Securities Act of 1933 , כפי שתוקן, וסעיף E21 של ה- US Securities Exchange Act of 1934 , כפי שתוקן וה- Safe Harbor Provisions of the .U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 .
מידע צופה פני עתיד הינו מידע שאינו מבוסס על עובדות היסטוריות, כגון הצהרות המתייחסות להנחות
ותוצאות הקשורות לתוצאות כספיות צפויות, תוצאות מסחריות, ניסויים קליניים, מועדיהם ותוצאותיהם,
קבלת אישורי ה – EMA וה – FDA האמריקאי והישגים בתחום הקניין רוחני. מידע צופה פני עתיד מבוסס על
המידע העדכני והאמונות והציפיות הנוכחיות של קמהדע המתייחסות לאירועים אפשריים בעתיד וכפוף
לסיכון, הנחות ואי ודאויות. תוצאות בפועל ועיתוי אירועים יכולים להשתנות באופן מהותי מהמובא במסגרת
מידע צופה פני עתיד זה, כתוצאה מגורמים שונים הכוללים, אך לא מוגבלים, לתוצאות בלתי צפויות בניסויים
קליניים, עיכובים או הפסקה בהליכי האישור של ה – FDA האמריקאי או ה- EMA , תחרות נוספת בשוק ה-
AAT או עיכובים רגולטורים נוספים. המידע צופה פני עתיד המובא במסמך זה מתייחס רק לתאריך הודעה
זו וקמהדע אינה מתחייבת לבצע עדכון פומבי של מידע זה כדי לשקף אירועים או נסיבות שאירעו במועד
מאוחר, למעט כפי שנדרש בחוק.
אינפורמציה נוספת זמינה באתר קמהדע: www.kamada.com

אנשי קשר:
ערן גבאי
סמנכ"ל ומנהל תקשורת עסקית
גלברט כהנא קשרי משקיעים –
054 – 2467378

חיימי אורלב
סמנכ"ל כספים
קמהדע בע"מ