Investors & Media
News
12 Nov. 2018

קמהדע מדווחת על התוצאות הכספיות של הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של 2018

 • ההכנסה הכוללת לתשעת החודשים הראשונים של 2018 עמדה על 66.3 מיליון דולר, ירידה של 1% לעומת תשעת החודשים הראשונים של 2017
 • הרווח הגולמי לתשעת החודשים הראשונים של 2018 עמד על 20.2 מיליון דולר, ירידה של 1% לעומת השנה הקודמת.
 • ה EBITDA המתואם בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עמד על 7.4 מיליון דולר, עלייה של 71% בהשוואה ל-4.3 מיליון דולר באותה תקופה ב-2017.
 • החברה מאשררת את תחזית המכירות השנתית המעודכנת לשנת 2018 של 102 עד 108 מיליון דולר.
 • החברה חוזה מכירות של 125 עד 130 מיליון דולר לשנת 2019, אשר מייצגות גידול של יותר מ-20% מצפי המכירות של 2018.

רחובות, ישראל 12 בנובמבר, 2018 – קמהדע בע"מ (NASDAQ and TASE: KMDA),, חברת תרופות המתמחה במוצרים מבוססי פלסמה, מדווחת היום  על התוצאות הכספיות לשלושת ותשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2018.

"בעוד שמדדי ההכנסות והרווחיות שלנו הושפעו, כצפוי, באופן משמעותי ברבעון השלישי משביתת העובדים  במפעל הייצור שלנו בבית קמה, הרי במשך תשעת החודשים הראשונים של 2018, הרווח התפעולי והרווח הנקי שלנו השתפרו באופן ניכר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד," אמר עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע. "בהתבסס על הצפי שלנו לרבעון רביעי חזק, אנו מאשררים את תחזית המכירות השנתית שלנו ל-2018 של 102 עד 108 מיליון דולר. עבור 2019, בהתבסס על צפי קיבולת הייצור שלנו וזמינות המוצרים, אנו צופים סך הכנסות כולל בטווח של 125 עד 130 מיליון דולר שמיצג צמיחה של למעלה מ-20 אחוזים בהשוואה לסך ההכנסות הצפויות בשנת 2018. צפי ההכנסות ל-2019 מורכב מכ- 80% מכירות מגזר המוצרים התעשייתיים המיוצרים ע"י קמהדע והיתרה הינן מכירות של מגזר ההפצה בישראל. הגידול הצפוי נובע בעיקר מגידול במכירות של GLASSIA®  ו-  KedRAB®  בארה"ב.

"במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2018, הרווח התפעולי שלנו עמד על 3.9 מיליון דולר בהשוואה לרווח תפעולי של 1.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, אנו מדווחים על רווח נקי של 4.6 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2018, עלייה משמעותית לעומת רווח נקי של 0.6 מיליון דולר במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2017. ה EBITDA המתואם בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עמד על 7.4 מיליון דולר, עלייה של 71% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2017. כמו כן, אנו ממשיכים לשמור על צבר מזומנים חזק, לרבות 44.9 מיליון דולר מזומנים והשקעות לטווח קצר בסוף הרבעון השלישי, אשר מספקים לנו את המשאבים הכספיים הדרושים להמשך מימוש התוכנית העסקית שלנו" המשיך מר לונדון.

"תוכנית הפיתוח שלנו ממשיכה להתקדם. לאחר קבלת ייעוץ מדעי חיובי מהוועדה למוצרים רפואיים לשימוש אנושי של סוכנות התרופות האירופאית בנוגע לתוכנית שלנו למחקר הפיבוטלי שלב 3 המוצע עבור הטיפול הייחודי של החברה באלפא-1 אנטיטריפסין (AAT) הניתן בשאיפה לטיפול בחולים הסובלים מחסר באלפא-1 אנטיטריפסין (AATD), אנו מגבשים תכנית קלינית מפורטת ומכינים בקשה לניסוי קליני. בארה"ב, אנחנו ממשיכים לקדם את הדיונים עם ה- FDA על מנת להגיע להסכמה בהקדם האפשרי לגבי המתווה הרגולטורי להתקדמות בתוכנית  ה-AAT הניתן בשאיפה" סיכם מר לונדון.

דגשים פיננסיים לגבי שלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2018

 • ההכנסה הכוללת עמדה על 15.0 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2018, ירידה של 35% מ-22.9 מיליון דולר שנרשמו ברבעון השלישי של 2017, בשל עיכוב באספקת המוצרים כתוצאה משביתת העובדים, אשר הגיע לסיומה.
 • ההכנסות מהמגזר התעשייתי ברבעון השלישי של 2018 עמדו על 9.5 מיליון דולר, ירידה של 45% מ-17.0 מיליון דולר שנרשמו ברבעון השלישי של 2017.
 • הכנסות ממגזר ההפצה עמדו על 5.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2018, ירידה של 6% מ-5.9 מיליון דולר שנרשמו ברבעון השלישי של 2017.
 • רווח גולמי עמד על 2.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2018, ירידה של 3.9 מיליון דולר מ-6.4 מיליון דולר שדווחו ברבעון השלישי של 2017. שיעור הרווח הגולמי ירד ל 17% מ-33% שדווח ברבעון השלישי של 2017, בעיקר בשל הפסד חד פעמי בגין פסילת מלאי בתהליך בסך 0.8 מיליון דולר ו-1.8 מיליון דולר עלויות תקורה, הנובעות מהיקף הייצור הנמוך במהלך הרבעון  השלישי. הפסדים אלו קשורים במישרין לשביתת העובדים.
 • הוצאות תפעול, לרבות הוצאות מחקר ופיתוח, הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות, הסתכמו ב-5.0 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2018 בהשוואה ל-6.8 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2017.
 • ההפסד הנקי עמד על 2.4 מיליון דולר או 6 סנט למניה, ברבעון השלישי של 2018, בהשוואה להפסד נקי של 0.2 מיליון דולר או 1 סנט למניה ברבעון השלישי של 2017.
 • EBITDA מתואם עמד על הפסד של 1.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2018 בהשוואה לרווח של 0.8 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2017.
 • תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת עמד על 1.0 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2018 בהשוואה למזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בסך 1.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2017.

דגשים פיננסיים לגבי תשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2018

 • ההכנסה הכוללת עמדה על 66.3 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2018, ירידה של 1% מ-67.1 מיליון דולר שנרשמו בתקופה המקבילה ב-2017.
 • ההכנסות מהמגזר התעשייתי בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עמדו על 47.6 מיליון דולר, ירידה של 6% מ-50.6 מיליון דולר שדווחו באותה תקופה ב-2017.
 • הכנסות ממגזר ההפצה עמדו על 18.6 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2018, צמיחה של 12% מ-16.5 מיליון דולר שנרשמו באותה תקופה ב-2017.
 • רווח גולמי עמד על 20.2 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2018, ירידה של 0.3 מיליון דולר מ-20.5 מיליון דולר שדווחו בתשעת החודשים הראשונים של 2017. שיעור הרווח הגולמי עלה ל-31% מ-30% בתשעת החודשים הראשונים של 2017.
 • הוצאות תפעול, לרבות הוצאות מחקר ופיתוח, הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות, הסתכמו ב-16.3 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2018 בהשוואה ל-19.5 מיליון דולר באותה תקופה ב-2017. ירידה זו יוחסה לקיטון בהוצאות המחקר והפיתוח.
 • רווח נקי עמד על 4.6 מיליון דולר או 11 סנט למניה בתשעת החודשים הראשונים של 2018 בהשוואה לרווח נקי של 0.6 מיליון דולר או 2 סנט למניה באותה תקופה ב-2017.
 • EBITDA מתואם עמד על 7.4 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2018, עלייה של כ-71% בהשוואה ל-4.3 מיליון דולר באותה תקופה ב-2017.
 • תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת עמד על 4.2 מיליון דולר בהשוואה למזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בסך 0.1 מיליון דולר באותה תקופה ב-2017.

עיקרי המאזן

נכון ל-30 בספטמבר, 2018, לחברה יתרות מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח-קצר בסך 44.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-43.0 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר, 2017.

דגשים מהתקופה האחרונה

 • שביתת העובדים במפעל הייצור בבית קמה הסתיימה.
 • החברה הודיעה על הרחבת מחקר הוכחת ההיתכנות ביוזמת חוקר (Investigator-Initiated study), לבדיקת התועלת של אלפא-1 אנטיטריפסין (AAT) נוזלי של החברה על שימור כבד המיועד להשתלה ומניעת דחיית השתל. החברה פועלת בשיתוף עם בית החולים הכללי של מסצ'וסטס (MGH), אשר עורך ומממן ניסוי להערכת השפעת ה –AAT על איכות שתל הכבד ומוכנותו להשתלה, וכן להעריך נזק רקמתי ונוכחות סמנים המעידים על פגיעת איסכמיה-זילוח מחדש (Ischemia-Reperfusion Injury-IRI) בשתל.
 • החברה מינתה את איתן קייט כסמנכ"ל פיתוח עסקי. למר קייט ניסיון של למעלה מ-20 שנה בפיתוח עסקי, פרויקטים אסטרטגיים ודיני תאגידים, תוך התמקדות בחלק נכבד מהקריירה שלו בתעשיית מדעי החיים. מר קייט יוביל את תחום הפיתוח העסקי והפעילויות המסחריות האסטרטגיות של קמהדע, עם דגש על קידום הזדמנויות עסקיות עבור מוצרי החברה.

פרטי שיחת הועידה

הנהלת קמהדע תקיים שיחת ועידה עם קהילת המשקיעים ביום שני, 12 בנובמבר בשעה 15:30 שעון ישראל על מנת לדון בתוצאות אלה ולענות על שאלות. בעלי המניות וצדדים מעוניינים אחרים רשאים להשתתף בשיחת הועידה באמצעות חיוג 888-394-8218 (מארה"ב), 1809-212-883 (מישראל) או 323-701-0225 (בינלאומי) והקשת מספר הזיהוי של שיחת הועידה: 7992586. השיחה תשודר גם בשידור חי באתר האינטרנט של החברה ב-www.kamada.com.

שידור חוזר של שיחת הועידה יהיה זמין שעתיים לאחר סיומה עד 27 בנובמבר באמצעות חיוג למספר 844-512-2921 (מארה"ב) או 412-317-6671 (מחוץ לארה"ב) והקשת מספר הזיהוי של שיחת הועידה: 7992586. בנוסף, השיחה תישמר למשך 90 ימים באתר האינטרנט של החברה ב-www.kamada.com.

הקליקו כאן למאזן הכולל

אודות קמהדע

קמהדע בע"מ עושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת לטיהור והפרדת חלבונים. לחברה תיק מוצרים מסחריים ומוצרי פיתוח בצנרת בשלבים מתקדמים. החברה משתמשת בטכנולוגיה הייחודית שלה ובפלטפורמת הידע שלה לטיהור והפרדת חלבונים מפלסמה אנושית על מנת לייצר אלפא-1 אנטיטריפסין (AAT) בצורה נוזלית המטוהרת באיכות גבוהה, ולהפיק חלבונים אחרים (אימונוגלובולינים) מפלסמה. AAT הוא חלבון המופק מפלסמה אנושית עם מטרות רפואיות ידועות ותכונות שהתגלו לאחרונה ונמצאו כמשפיעות על מערכת החיסון, כאנטי דלקתיות וכמגנות על הרקמות. למוצר יש גם מאפיינים אנטי מיקרוביאליים. מוצר הדגל של החברה הוא ®Glassia, מוצר ה- AAT הראשון המופק מפלסמה בצורה נוזלית, מוכן לשימוש תוך ורידי, שאושר על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA). קמהדע משווקת את Glassia בארה"ב באמצעות שותפות אסטרטגית עם חברת בקסלטה הבינלאומית (כעת חלק מתאגיד שייר) ובמדינות נוספות באמצעות מפיצים מקומיים. בנוסף ל-Glassia, יש לקמהדע קו של שישה מוצרים פרמצבטיים נוספים, המופקים מפלסמה, והניתנים בעירוי או בהזרקה, שמשווקים באמצעות מפיצים בלמעלה מ-15 מדינות, ביניהן: ישראל, רוסיה, ברזיל, הודו ומדינות אחרות באמריקה הלטינית ואסיה. לקמהדע ישנם מוצרים בפיתוח הנמצאים בניסויים קליניים בשלבים מתקדמים, הכוללים פורמולציית AAT באינהלציה לטיפול בחוסר ב- AAT. בנוסף, טיפול ב- AAT בעירוי נמצא בשלבי פיתוח לטיפול בסוכרת סוג – 1, לטיפול ב- GvHD ולמניעת דחייה לאחר השתלות ריאה. הנוגדן לווירוס הכלבת, המיוצר על ידי החברה, אשר מופק מפלסמה אנושית לטיפול פסיבי מניעתי לאחר חשיפה לנגיף הכלבת, אושר על ידי ה-FDA באוגוסט 2017 והושק בארה"ב ברבעון הראשון של 2018. בנוסף, קמהדע ממנפת את המומחיות שלה והנוכחות שלה בשוק תרופות החלבון המופקות מפלסמה על ידי הפצת למעלה מ- 10 מוצרים פרמצבטיים נוספים בישראל, המיוצרים על ידי צדדים שלישיים.

מידע צופה פני עתיד

הודעה זו כוללת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו הן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 והן בסעיף A27 של ה-US Securities Act of 1933, כפי שתוקן, וסעיף E21 של ה-US Securities Exchange Act of 1934, כפי שתוקן וה-Safe Harbor Provisions of the .U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. מידע צופה פני עתיד הינו מידע שאינו מבוסס על עובדות היסטוריות, כגון, בין השאר, הצהרות המתייחסות לתחזית המכירות השנתית של החברה לשנת 2018 ושנת 2019, לאופטימיות הקשורה לתוכנית הפיתוח למחקר שלב 3 הפיבוטלי של קמהדע המוצע עבור הטיפול הייחודי של החברה באלפא-1 אנטיטריפסין (AAT) הניתן בשאיפה והמסלול הרגולטורי הקשור, כמו כן ההתקדמות בשיתוף פעולה עם בית החולים הכללי של מסצ'וסטס להערכת ההשפעה של AAT על שימור כבד המיועד להשתלה ומניעת דחיית השתל . מידע צופה פני עתיד מבוסס על המידע העדכני, האמונות והציפיות הנוכחיות של קמהדע המתייחסות לאירועים אפשריים בעתיד וכפוף לסיכונים, אי ודאויות והנחות. התוצאות בפועל ועיתוי האירועים יכולים להשתנות באופן מהותי מהצפוי במסגרת מידע צופה פני עתיד זה, כתוצאה מגורמים שונים הכוללים, אך לא מוגבלים, לתוצאות בלתי צפויות של מחקרים קליניים שוטפים, עיכובים במחקרים קליניים וקדם-קליניים, תחרות נוספת בשווקים הרלוונטיים, עיכובים רגולטורים, התנאים השוררים בשוק, והשפעת התנאים הכלכליים, התעשייתיים או הפוליטיים הכלליים בארה"ב, בישראל או במקום אחר. המידע צופה פני עתיד המובא במסמך זה מתייחס רק לתאריך הודעה זו וקמהדע אינה מתחייבת לבצע עדכון פומבי של מידע זה כדי לשקף אירועים או נסיבות שאירעו במועד מאוחר, למעט כפי שנדרש בחוק.

פרטי קשר
ערן גבאי

סמנכ"ל ומנהל תקשורת עסקית

גלברט-כהנא קשרי משקיעים
054-2467378

חיימי אורלב

סמנכ"ל כספים
IR@kamada.com