Investors & Media
News
5 Oct. 2016

קמהדע בין 30 החברות הישראליות המשפיעות ביותר בעולם

בערב ראש השנה קמהדע נבחרה להיות בין 30 החברות הישראליות המשפיעות ביותר בעולם. הבחירה הינה חלק ממיזם של אוניברסיטת ת"א, ynet וחברת הייעוץ פרי-טק הנקרא "חותם כחול לבן" אשר במסגרתו נסקרו מאות חברות ישראליות, בכל תחומי הפעילות, ונבחנו מידת החדשנות וההשפעה העולמית שלהם.

מדובר על חברות ישראליות – קטנות וגדולות כאחת – שהפכו לשגרירות של ישראל בעולם ומהוות מקור לגאווה ישראלית.

רשימת החברות ותאור הפרוייקט מופיעים באתר http://a.ynet.co.il/mLong/commerce/2016/hotam/?externalurl=true