קמהדע » קשרי משקיעים » ממשל תאגידי

ממשל תאגידי

 • קוד אתי

  מטרת הקוד האתי הינה לתת בארגון תוקף כתוב ומחייב לערכים ועקרונות מוסריים כהנחיה ליישומם לכללי התנהגות ספציפיים, המחייבים את מנהלי ועובדי הארגון בכל הרמות, ולנהוג לפיהם.
  עקרונות היסוד האתיים אליהם מחויבת החברה ולפיהם היא פועלת, עם שותפים, לקוחות, ספקים, בעלי מניות, מתחרים והקהילה הם: יושרה, יושר והגינות, כבוד ואמון הדדי, אחריות אישית בכל פעולה, דבר ועניין.

  מטרת הקוד האתי הינה לתת בארגון תוקף כתוב ומחייב לערכים ועקרונות מוסריים כהנחיה ליישומם לכללי התנהגות ספציפיים, המחייבים את מנהלי ועובדי הארגון בכל הרמות, ולנהוג לפיהם.

  עקרונות היסוד האתיים אליהם מחויבת החברה ולפיהם היא פועלת, עם שותפים, לקוחות, ספקים, בעלי מניות, מתחרים והקהילה הם: יושרה, יושר והגינות, כבוד ואמון הדדי, אחריות אישית בכל פעולה, דבר ועניין.

  יישום עקרונות היסוד במסגרת התנהלות החברה:

  העובד כמשאב מרכזי של החברה

  כל עובד קמהדע המועסק על ידי החברה, בין אם באמצעות חוזה עבודה אישי ובין אם על פי כל הסדר אחר יזכה בכל זכויותיו ע"פ דין, כמו כן להקשבה לכל טיעוניו ללא משוא פנים. קמהדע דורשת מעובדיה לעמוד בסטנדרטים שנקבעו בקוד האתי, במדיניות החברה, נהלי העבודה וציות לחוקי האיכות הנדרשים.

  היעדר אפליה

  קמהדע מעסיקה, משלמת, מקדמת ומקבלת החלטות ביחס להעסקת עובדים בהסתמך על גורמים ענייניים, כגון כישורים וביצועים, וזאת ללא הבדל גזע, מין, צבע עור, דת, גיל, מוצא לאומי, נטייה מינית, מוגבלות או כל בסיס אחר אשר מוגן בחוק רלוונטי. יש לנו מחויבות ליצירת סביבת עבודה חופשית מכל אפליה או הבחנה בלתי מוצדקת בין העובדים.

  אלימות והטרדה

  קמהדע לא תסבול אלימות במקום העבודה או איומים באלימות, אשר נעשו על ידי עובדי החברה או כלפיהם. אלימות במקום העבודה כוללת פעולות אלימות או איומים באלימות המופנים כלפי אדם אחר, פגיעה במזיד ברכושו של עובד או ברכושו של אדם אחר או התנהגויות אשר גורמות לאחרים להרגיש שאינם בטוחים בשהותם במקום העבודה. הטרדה מינית על כל צורותיה הינה אלימות. עובד החש שדבריו או פעולותיו של עמית לעבודה עשויים לאיים על ביטחונם או על רכושם של אחרים, או מהווים הטרדה מינית, מחויב לפנות בנושא למנהלו או לנציג לנושא הטרדה מינית או לנציג משאבי אנוש.

  תרומת העובד לאיכות המוצר

  יש לנו מחויבות לייצר מוצרים איכותיים ובטיחותיים עבור לקוחותינו ועבור המשתמשים במוצרים שלנו. מערכות אבטחת האיכות נועדו להבטיח עמידה בסטנדרטים המחמירים ביותר ובחוקים הרלוונטיים. אנו מצפים מכל עובד בקמהדע לתרום לסטנדרטים אלה באמצעות אחריות אישית מלאה לכל פעולה, עבודה באיכות גבוהה, הכרות מלאה עם נהלי העבודה והתקנות הרלוונטיות לתחומי אחריותו והשתתפות מלאה בתכניות ההכשרה וההסמכה, אשר מעבירה החברה. כמו כן, הננו מעודדים את העובדים לפעול בשקידה לשם זיהוי ומניעת פעולות ונוהגים אשר עשויים לפגום באיכות המוצר, בבטיחותו או בעמידה בדרישות הייצור.

  בטיחות וגהות

  מדיניותה של קמהדע היא לעמוד בדרישות כל החוקים הרלוונטיים המתייחסים לבטיחות וגהות בסביבת העבודה. על העובדים להקפיד על נהלי בטיחות בביצוע תפקידיהם, לדווח על כל פגיעה או תאונה בעבודה ללא דיחוי, להתריע ללא דיחוי בכל מקרה של חשש לפגם בטיחותי ולפעול בהתאם למדיניות החברה ולנהליה בענייני בטיחות וחירום.

  הגנה על רכוש ומידע

  על כל עובד לעשות מאמץ להגן על רכוש החברה, המפעל וכן נכסים אחרים, מוחשיים ובלתי מוחשיים של החברה. גניבה, רשלנות ובזבוז ישפיעו באופן ישיר על רווחיות החברה. יש לדווח מיד על כל חשד למרמה או גניבה למשאבי אנוש או לעורך דין החברה, לצורך ביצוע חקירה. אין להשתמש ברכוש החברה לצורך עסקים שאינם במסגרת העבודה בחברה.

  מידע המצוי בידי החברה והמתייחס לעובדים הינו מידע סודי. נגישות למידע זה תינתן אך ורק לבעלי צורך לגיטימי הנדרש לשם ביצוע עבודתם. העובדים נדרשים לציית לחוקים הרלוונטיים המתייחסים למידע על עובדים.

  מידע עסקי, ידע וטכנולוגיה, ומידע טכני ואישי של החברה, של עובדיה, לקוחותיה וספקיה, נחשב למידע סודי של החברה ויש לשמור עליו בסודיות. ככל שמידע כלשהו מעניק לחברה יתרון תחרותי, הרי שבכפוף לדין החל, מידע זה מהווה סוד מסחרי של החברה. קניין רוחני אשר פותח על ידי העובד או על ידי אנשים אחרים עבור החברה, או שבגינו לחברה יש זכויות מובטחות שהתקבלו מאחרים, ישמש אך ורק לתועלת החברה. כל הזכויות בקניין רוחני אשר נגזרות ממידע סודי או חומרים אחרים אשר נעשו, פותחו או נוצרו על ידי עובדי החברה, תהיינה שייכות באופן בלעדי לחברה. יתירה מכך, העובד אינו רשאי לעשות שימוש בכל מידע כאמור לתועלתו של כל אחד אחר זולת החברה, אלא אם כן הורשה לעשות זאת באופן מפורש על ידי גורם מוסמך בחברה. איסורים אלה יעמדו בתוקפם אף אם תופסק העסקת העובד בחברה מכל סיבה שהיא והינם בנוסף לאמור בהסכם ההעסקה של כל עובד ועובד.

  מקום העבודה, יחסי עבודה, ושמירה על נכסים

  • יש לשמור על רכוש החברה ולהימנע מפני שימוש לא נאות בו.
  • אין להשתמש בציוד החברה שלא למטרות החברה.
  • יש להקפיד על שימוש זהיר וחסכוני ברכוש החברה.
  • השימוש במערכות המחשוב של החברה הינו לצרכי עבודה. השימוש בציוד זה חייב שיהיה בהתאם להוראות מחלקת מערכות מידע, כולל ערנות מיוחדת לנושא "בטחון מידע ממוחשב".
  • חל איסור על חדירה לצנעת הפרט בתחום מערכות מידע, והדבר יבוצע רק על ידי המורשים לכך ולצורך ביצוע תפקידם בלבד.
  • יש להקפיד על יצירת אוירה חיובית במקום העבודה, כולל התנהגות והופעה נאותה.
  • יש להקפיד על דיווח נוכחות מדויק ועל שעות עבודה ומנוחה על פי דין.
  • אנו שומרים על יחס הגון, שירותי ואדיב בין העובדים, אנו מעודדים את העובדים והמנהלים לשמור על אוירה של פתיחות, הגינות, באופן שדלתו של כל מנהל תהיה פתוחה בפני עובדיו.
  • אנו אוסרים על הטרדה מינית מכל סוג שהוא, לרבות אוירה מינית עוינת.

  ניגוד עניינים והזדמנויות להשגת תועלת אישית

  על כל הדירקטורים, נושאי המשרה והעובדים להימנע מיחסים, פעילויות או אינטרסים אשר נוגדים או נחזים למראית עין כנוגדים את האינטרסים של החברה. על הדירקטורים, נושאי המשרה בחברה וכלל העובדים, מוטלת חובה לגלות בהקדם לממונה הישיר או לעורך הדין של החברה, את קיומם של יחסים, פעילויות או אינטרסים כלשהם, אשר עשויים להיות כרוכים או נחזים למראית עין ככרוכים בניגוד עניינים ממשי או פוטנציאלי. ניגוד עניינים למראית עין עלול להזיק לחברה לא פחות מניגוד עניינים שיש בו ממש. כאשר עובד מטפל בלקוחות, ספקים ויצרנים נוכחיים או עתידיים, עליו להימנע מלתת יחס מועדף המיועד לתועלתו האישית או לתועלתם של חבריו או משפחתו. כמו כן, על עובדי החברה להימנע מלקבל, במישרין או בעקיפין, מתנות או כל טובת הנאה אחרת מספקים ו/או צדדים שלישיים אחרים איתם הם מקיימים יחסי מסחר בשם החברה (למעט מתנות בעלות שווי כספי זניח הניתנות מטעמי נימוס גרידא) ובכל מקרה של קבלת מתנה מכל סוג יש לדווח על כך למנהל משאבי האנוש ולהעביר אליו את המתנה שהתקבלה.

  יתירה מכך, ללא הסכמתה של החברה, נאסר על דירקטורים, נושאי משרה ועובדים לנצל באופן אישי הזדמנויות עסקיות המתגלות תוך שימוש ברכוש החברה, מידע של החברה או במעמדם בחברה. איש אינו רשאי לעשות שימוש ברכוש החברה, מידע של החברה או מעמדו בחברה לשם השגת תועלת אישית בלתי הולמת.

  מבלי לגרוע מן האמור בהסכמי העבודה של כל עובד ועובד, עובד אינו רשאי להתחרות בחברה, בין במישרין ובין בעקיפין.

  חובה על דירקטורים, נושאי משרה ועובדים לקדם את האינטרסים הלגיטימיים של החברה, כאשר נוצרת הזדמנות לעשות כן במסגרת תפקידם.

  הגנה על איכות הסביבה

  הן כחברה והן כאנשים פרטיים, עלינו להפעיל כושר שיפוט טוב באשר להיבטים הסביבתיים של השימוש במתקנים ובנכסי הנדל"ן של החברה. הננו מחויבים לעמוד באופן מלא בדרישות כל החוקים הרלוונטיים המתייחסים להגנה על איכות הסביבה ומצפים לשיתוף פעולה מלא מצד העובד. בשאלות כלשהן המתייחסות למדיניות זו יש לדון עם הממונה הישיר או עם ממונה הבטיחות ואיכות הסביבה.

  דיווח כספי

  כל הדוחות הכספיים והמסמכים האחרים של החברה נחוצים על מנת לשקף באופן מדויק ונכון את הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות של החברה. על העובד לתעד את כל העסקאות הכספיות והעסקיות בחשבון המתאים ובתקופה החשבונאית המתאימה. יש לדאוג ליצירתם ולשמירתם של מסמכים מדויקים בהם מופיע פירוט מספק שיאפשר את בדיקתם ואת ביקורתם החשבונאית ביחס לכל עסקה ועסקה. אין להכניס לספרי החברה, מסמכיה או חשבונותיה, שום נתון שקרי, מלאכותי, מטעה או נתון שיש בו הונאה. אין ליצור ואין להתיר את יצירתו של כל סכום או נכס אשר לא תועד באופן מלא ונאות וכן אין ליצור רשומות חשבונאיות או ספרי חשבונות אשר אינם משקפים באופן אמיתי את העסקאות אליהן הם מתייחסים. הגשתו או מסירתו של מידע שקרי בכל מסמך המוגש לרשויות הממשל או לכל פקיד ממשלתי הינה אסורה. אם מתעוררים אצל עובד ספקות בנוגע לדיווח כספי או לענייני חשבונאות או ענייני ביקורת אחרים, עומדת בפניו האפשרות לדווח באופן אנונימי על העניין, לסמנכ"ל הכספים או לעורך הדין של החברה.

  דרישות לגילוי נאות לציבור

  חוק ניירות ערך והתקנות הרלוונטיות מחייבים את קמהדע בדרישות גילוי מתמידות ודורשים ממנה להגיש לרשות הישראלית לניירות וכן לבורסה הישראלית לניירות ערך דוחות ומסמכים שונים ולהעביר מידע זה לציבור. כל הדוחות והמסמכים הללו צריכים לעלות בקנה אחד עם הדרישות החוקיות הנזכרות לעיל והם אינם יכולים לכלול שגיאות מהותיות או להשמיט עובדות מהותיות. כל העובדים המעורבים במישרין או בעקיפין בהכנת דוחות כלשהם צריכים במידת מעורבותם או אחריותם בנוגע להכנת דוחות אלה להבטיח שדוחות כאלה יהיו מלאים, נאותים, מדויקים, ברורים ומוכנים במועד ועומדים בכל הדרישות החוקיות הנזכרות לעיל. מדיניות זו חלה על כל גילוי ציבורי של מידע המתייחס לקמהדע, לרבות גילוי בכתב, הצהרות בעל פה, מצגות חזותיות, שיחות ועידה ושיחות וידאו. אם עובד מודע לאיזה שהוא אי דיוק מהותי או השמטה מהותית בדוחות, עליו להביא את העניין ללא דיחוי לתשומת לבו של סמנכ"ל הכספים.

  עמידה בתנאי חוקי ניירות ערך ואיסור השימוש במידע פנים

  מדיניותה של קמהדע היא לציית באופן קפדני לכל הדרישות המופיעות בחוקי ניירות ערך והתקנות הרלוונטיות, אשר מסדירים את המסחר בניירות הערך של קמהדע ואת האיסור על השימוש במידע פנים. בהתאם לכך, על העובד לציית באופן קפדני לכל החוקים אשר אוסרים את הסחר בניירות ערך על סמך ידע קודם של מידע מהותי אודות קמהדע, שאינו מצוי ברשות הציבור, אסור לעובד לסחור בניירות הערך של קמהדע או להמליץ לאחרים לסחור בניירות הערך של קמהדע עד אשר מידע כאמור יימסר לציבור, כנדרש על פי חוק. כמו כן, במהלך עבודתו עשוי העובד לגלות מידע מהותי שאינו מצוי בידיעת הציבור, אודות לקוחות, מתחרים או שותפיה לעסקים של קמהדע. המגבלות הנ"ל חלות גם על סחר המבוסס על מידע אודות צדדים אלה, בין אם במסחר בניירות הערך של קמהדע ובין אם במסחר בניירות ערך של חברות אחרות כאמור. על העובד להתייחס למידע כאל מידע "מהותי" אם קיימת סבירות ניכרת שמשקיע סביר יחשוב שעובדה זו הינה מהותית בבואו להחליט אם לרכוש, למכור או להחזיק בניירות ערך כלשהם, לרבות מניותיה של קמהדע.

  להלן דוגמאות למידע פנים:

  • רווחים או מידע פיננסי אחר
  • מיזוגים, רכישות ומיזמים משותפים
  • אישור או פסילה של מוצר מהותי
  • תוצאות, בין אם חיוביות ובין אם לאו, של התדיינות משמעותית או של ניסוי קליני
  • התקשרות בהסכם אסטרטגי, רכישת נכסים מהותיים או הפסקת חוזה חשוב
  • התפתחויות חשובות אחרות או עסקה פיננסית חשובה.

  עליך להתייחס למידע הנ"ל ולמידע אחר הנכלל הגדרת "מידע פנים", כאילו הוא "אינו מצוי בידיעת הציבור" אם הוא לא הופץ באופן ההופך אותו לזמין למשקיעים באופן כללי או שלא חלף זמן סביר ממועד הפצת המידע. בשאלות כלשהן המתייחסות למדיניות זו יש לדון עם הממונה הישיר עליך אשר יפנה את השאלה לסמנכ"ל הכספים או, אם הדבר מתאים יותר, ישירות עם סמנכ"ל הכספים או עם עורך הדין של החברה.

  "תקופת חסימה מוחלטת" הינה תקופה בה חל איסור על עובדי החברה ודירקטורים על ביצוע עסקה מכל סוג שהוא בנייר ערך של החברה, כתוצאה מאירועים מסויימים. הנהלת החברה תודיע מראש לגבי תקופות חסימה מוחלטת בעת הצורך. התקופה שבסמוך לפרסום דוחות כספיים רבעוניים או שנתיים המתחילה 10 ימים לפני סיום הרבעון או השנה ומסתיימת ביום המסחר השלישי שלאחר פרסום הדוחות תהווה תקופת חסימה מוחלטת.

  מחויבות ללקוחות וספקים

  הלקוחות, המפיצים והספקים הינם שותפים להצלחת החברה. יש להקפיד כי פעילות החברה עימם בתחומים השונים, לרבות שימוש בהתוויות השונות של המוצרים, הינה על פי החוקים והתקנים הרלוונטיים.

  קשר עם חולים

  על עובדי החברה להימנע ככול הניתן מקשר מסחרי ישיר עם חולים וקרוביהם ולהעביר כל התקשרות פוטנציאלית לרופא המטפל או לבצע הפנייה לגורם המקצועי הרלוונטי ביותר. יש לוודא כי החברה עושה כל שביכולתה כדי למנוע המלצה לגבי טיפול וקידום מכירות מול החולים וכי כל התלבטות בנושא טיפול או שקשור למחלת החולה, לא תטופל ע"י החברה, אלא רק ע"י הגורם הרפואי המוסמך מצד החולה.

  במקרים שהחברה תראה לנכון, ניתן לאפשר קשר מוגבל ונקודתי של רופא החברה עם החולים ובלבד שהתקשורת תעבור לרופא המטפל או למערכת הבריאות הרלוונטית לחולה.

  ניסויים קליניים

  במסגרת פעילות החברה בניסויים קליניים בבני אדם, החברה תעמוד בכל החוקים הנדרשים ובהנחיות ועדות האתיקה המאשרות את הניסוי. החברה לא תבצע ניסויים בבני אדם אלא אם כן עמדה בדרישות הרשות הרגולטורית הרלוונטית וועדת האתיקה המקומית, לרבות חוקי ICH-GCP העדכניים.

  צעדים מִשמעתיים

  החברה מתכוונת למנוע התרחשות של התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם הקוד האתי, עם החוקים או התקנות הרלוונטיים, או סוגים אחרים של מדיניות, הליכים וקווים מנחים, אשר הוכנו על ידי קמהדע, ולעצור התנהגות כלשהי מעין זו, וזאת בהקדם האפשרי לאחר גילויה. חשדות בדבר אי עמידה בתנאי הקוד האתי ייחקרו כל אימת שהדבר יידרש ויוערכו ברמה הנאותה או ברמות הנאותות. כנגד אלה שיימצאו מפירים קוד זה, ינקטו צעדים משמעתיים ועונשם עשוי להגיע עד כדי הפסקת עבודתם, וזאת בנוסף לכל סנקציה חוקית אחרת העומדת לרשות החברה. מידע על פעילות פלילית יופנה לרשויות החוק המתאימות לשם העמדה לדין. כל ויתור על דרישות הקוד לגבי עובדים, נושאי משרה או דירקטורים, יכול להינתן אך ורק על ידי דירקטוריון קמהדע בהתאם לדינים החלים וכן לעתים יידרש דווח לציבור על כך.

  מנהלים ומנהלים זוטרים מספקים לעובדים יעוץ והדרכה בזמן בנושאי אתיקה ועמידה בדרישות, ומצופה מהם ליטול מנהיגות בקידום נושא האתיקה בעסקים. כל מנהל או עובד בחברה, בכל רמה, שיש בידיו ידע, או שמתעוררות אצלו תהיות, בנושא הפרה בכוח או בפועל של תנאי הקוד האתי או של החוקים או התקנות החלים, חייב לדווח על כך ללא דיחוי לממונה הישיר או לחבר/ת הנהלת קמהדע. כמו כן, מנהלים ועובדים רשאים להגיש דיווח על הפרות, בכוח או בפועל, של תנאי הקוד האתי ושל החוקים והתקנות החלים, או על חריגות מהם, ישירות לועדת הביקורת של מועצת המנהלים. כל דיווח על ידי עובד או מנהל בנושא הקוד האתי יכול להעשות על בסיס אנונימי, ויטופל כסודי על ידי ועדת הביקורת. למידע נוסף נא ראו מסמך “Whistleblower Policy”.

  אושר בהנהלת החברה בנובמבר 2011.

 • נוהל מלשינון

  REPORTING COMPLAINTS REGARDING accounting, INTERNAL ACCOUNTING CONTROLS OR auditing matters and policy prohibiting retaliation against REPORTING employees

  The Company is committed to promoting compliance with the laws, rules, and regulations that govern its business operations and to encouraging its employees to report unlawful conduct.  Below are the procedures by which complaints regarding the Company’s accounting, internal accounting controls, or auditing matters (“Accounting Matters”) may be brought to the Company’s Audit Committee or Compliance Officer, as well as the Company’s policy prohibiting unlawful retaliation or discrimination against employees who submit such complaints.

  1. Procedure for Submitting Confidential Complaints

  Complaints regarding Accounting Matters may be submitted to the Company’s Audit Committee or Compliance Officer.  Submissions by employees of concerns regarding questionable accounting or auditing matters may be made on an anonymous basis.  Complaints should be transmitted as follows: 

  By mail: to the attention of the Chairman of the Audit committee,  2 Holzman St, Science Park,
  P.O Box 4081, Rehovot 7670402, Israel
  By e-mail: chairmanauditcom@kamada.com
  By Fax: 0732049296

  When submitting a complaint, you are asked to provide as much detailed information as possible.  Providing detailed, rather than general, information will greatly assist us in effectively investigating complaints.  This is particularly important where an employee submits a complaint on an anonymous basis, as we may be unable to contact the reporting employee with requests for additional information or clarification.  However, employees who submit anonymous complaints should do so in a manner that does not inadvertently suggest their identity (e.g., do not state “I know this because it is my job to approve accounts payable checks”).

  The Company is providing these anonymous reporting procedures so that the Company’s employees may disclose genuine concerns without feeling threatened.  As detailed below, the Company prohibits retaliation or retribution against any person who in good faith submits a report under this policy.  Employees who choose to identify themselves when submitting a report may be contacted in order to gain additional information.  To the extent practicable, the Company will keep confidential the identities of employees who choose to identify themselves when submitting a report.

  All conversations, calls, and reports made under this policy in good faith will be taken seriously.  However, employees who file reports or provide evidence that they know to be false or without a reasonable belief in the truth and accuracy of such information will not be protected by this policy and may be subject to corrective action up to and including immediate termination.

  2. Policy Prohibiting Unlawful Retaliation or Discrimination

  The Company will not discharge, demote, suspend, threaten, harass or in any manner discriminate against any employee in the terms and conditions of employment based upon any lawful actions of such employee with respect to good faith reporting of complaints regarding Accounting Matters or otherwise as specified in Sections 806 or 1107 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002, including, for example, any lawful actions of such employee who in good faith:

  provides information or assists in an investigation relating regarding any conduct which the employee reasonably believes constitutes a violation of Fraud Laws (as defined below);
  files, testifies, participates or otherwise assists in a proceeding that is filed or about to be filed (with any knowledge of the company) relating to an alleged violation of a Fraud Law;
  provides truthful information to a law enforcement officer relating to the commission or possible commission of any U.S. federal or Israeli offense; or
  engages in any other conduct protected by law.

  This policy applies in any instance where such information or assistance provided to, or the investigation is conducted by, a U.S. federal or Israeli regulatory or law enforcement agency, any member or committee of the U.S. Congress, or any person with supervisory authority over the employee or the authority to investigate misconduct relating to potential securities violations by the Company or its employees.  For purposes of this policy, a “Fraud Law” is a violation of any federal or Israeli criminal law involving:

  securities fraud, mail fraud, bank fraud or wire, radio or television fraud;
  violations of SEC or the Israeli Securities Authority's rules or regulations;
  violations of any U.S. federal or Israeli law relating to fraud against shareholders. 

  3. Treatment of Complaints

  Upon receipt of a complaint, the Audit Committee, or Compliance Officer will (1) determine whether the complaint actually pertains to Accounting Matters and (2) when possible, acknowledge receipt of the complaint to the sender.

  Complaints relating to Accounting Matters will be reviewed under Audit Committee direction and oversight by the Chief Financial Officer, Internal Audit or such other persons as the Audit Committee determines to be appropriate.  The review may include a discussion of the complaint or concern with the reporting person, and any other investigation deemed appropriate and including other persons, management, or the Company’s independent advisors.  Confidentiality will be maintained to the fullest extent possible, consistent with the need to conduct an adequate review.

  Prompt and appropriate corrective action will be taken when and as warranted in the judgment of the Audit Committee.

  4. Reporting and Retention of Complaints and Investigations

  The Chairperson of the Audit Committee and Compliance Officer will maintain a log of all complaints, tracking their receipt, investigation and resolution and shall prepare a periodic summary report thereof for the Audit Committee.  Copies of complaints and such log will be maintained in accordance with the Company’s document retention policy.

 • ועדות הדירקטוריון


  ועדת ביקורת
  אברהם ברגר, יו"ר הועדה
  ד"ר אברהם הברון
  שמואל (מילקי) רובינשטיין

  ועדת מימון
  דוד צור, יו"ר הועדה
  יונתן האן
  אברהם ברגר

  ועדת תגמול
  ד"ר אברהם הברון, יו"ר הועדה
  ליאון רקאנטי
  אברהם ברגר

  ועדת אסטרטגיה
  יונתן האן, יו"ר הועדה
  ליאון רקאנטי
  דוד צור
  גוון מלינכוף
  מייקל ברלוביץ
  אסף פרומרמן